Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54043
Title: Основи фінансового менеджменту
Authors: Федоренко, Ірина Анатоліївна
Власова, Наталія Олексіївна
Макаренко, Анастасія Борисівна
Keywords: конспект лекцій; управління грошовими потоками; фінансова криза; банкрутство підприємств; доходи; оборотні активи; податкова політика
Issue Date: 2021
Citation: Основи фінансового менеджменту [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни для студентів ден. та заоч. форм навчання, спец. 073 "Менеджмент" / уклад.: І. А. Федоренко, Н. О. Власова, А. Б. Макаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 135 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54043.
Abstract: Мета навчальної обов’язкової професійної дисципліни "Основи фінансового менеджменту" полягає у формуванні в студентів здатностей вирішувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі управління фінансами відокремлених господарюючих суб’єктів (юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових засобів (фінансових ресурсів) у процесі виробництва або іншої господарської діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у майбутніх фахівців вміння використовувати надбанні теоретичні знання та практичні навички на всіх стадіях управління фінансовим потенціалом суб’єктів господарювання; застосовувати освоєні методики для удосконалення аналізу та планування фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання на основі принципів і закономірностей фінансової науки, що забезпечить підвищення їхньої фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Вивчення дисципліни зумовлює формування певних компетенцій: здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; здатність визначати перспективи розвитку організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; здатність планувати діяльність організації та управляти часом; здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати об рунтовані рішення. Конспект лекцій відповідає змісту навчальної та робочої програми дисципліни, надає можливість ознайомити студентів із системним представленням основних положень "фінансового менеджменту" й надихнути їх на подальше, поглиблене вивчення сучасних проблем даного напряму.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7826-7248
orcid.org/0000-0002-1816-130X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54043
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Makarenko_Osnovy_finansovoho_menedzhmentu.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.