Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54215
Title: Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять з дисципліни "Оподаткування фізичних осіб"
Authors: Краснокутська, Наталія Станіславівна
Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; економіка; навчальний процес; види доходів; пільги; Єдиний соціальний внесок; тестові завдання; контрольні питання
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять з дисципліни "Оподаткування фізичних осіб" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад.: Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54215.
Abstract: Функціонування ефективної системи оподаткування доходів фізичних осіб створює сприятливі умови для держави, оскільки збільшує акумульовані суми податку, які є основою наповнення бюджетів різних рівнів і спонукає фізичних осіб до сплати податків у повному обсязі, знижуючи вірогідність тінізації економіки. Отже, створення ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб стає наріжною проблемою наукових пошуків і раціональних практичних рішень, оскільки низька ефективність оподаткування значною мірою є наслідком недоотримання коштів до бюджетів та завищення рівня витрат на адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Метою викладання навчальної дисципліни "Оподаткування фізичних осіб" є формування системи теоретичних знань і прикладних навичок щодо організації порядку визначення доходів фізичних осіб, а також формування навичок їх оподаткування. Основними завданнями вивчення дисципліни "Оподаткування фізичних осіб" є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо обчислення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та інших податків і зборів, платниками яких є фізичні особи. Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання завдань різної складності з їх обговоренням, розв’язання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання тощо. У Методичних рекомендаціях подано контрольні запитання, тестові завдання, ситуаційні завдання за темами дисципліни "Оподаткування фізичних осіб", в яких висвітлюється сутність та порядок обчислення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8184-3816
orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54215
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File SizeFormat 
prohramy_2021_Opodatkuvannia_fizychnykh_osib.pdf343,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.