Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54217
Title: Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Податкова система"
Authors: Краснокутська, Наталія Станіславівна
Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; економіка; види податків; навчальний процес; фінанси; банківська справа; Державна фіскальна служба України
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Податкова система" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" усіх форм навчання / уклад.: Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 35 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54217.
Abstract: В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов’язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни, є правильна побудова й організація податкових відносин господарюючих суб’єктів і громадян з державою. Їх не слід розглядати лише у фіскальному аспекті, тобто як державні доходи, що забезпечують інтереси бюджету. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна досить ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку. Найбільш важливою проблемою оподаткування на державному рівні є удосконалення податкової системи. Це і є основним фактором фінансової стабільності підприємств. Тому виникає необхідність проводити податкові реформи та створювати ефективну систему контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків платниками. Методичні вказівки підготовлені відповідно до програми дисципліни "Податкова система", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальностями 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент". Метою вивчення дисципліни "Податкова система" є формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо встановлення переліку податків і зборів, порядку адміністрування податків і зборів, закріплення правового статусу платників податків та компетенції контролюючих органів щодо сплати податків. Завдання навчальної дисципліни: засвоєння сутності і видів податків, механізму оподаткування, формування теоретичних знань у сфері оподаткування, а також практичних навичок ведення податкової роботи і податкового контролю, вивчення методики розрахунків і порядку сплати податків і зборів юридичних і фізичних осіб, а також формування навичок податкової роботи. На вирішення поставлених завдань спрямовані запропоновані методичні вказівки, метою яких є систематизація практичної роботи при вивченні дисципліни "Податкова система" в процесі досягнення необхідного рівня знань та навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками щодо підготовки бакалаврів з для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" усіх форм навчання. Мета проведення практичних і семінарських занять – закріпити на практиці теоретичний матеріал, одержаний на лекцях, а також оволодіти практичними навичками в розрахунках податків і зборів. Методичні вказівки містять перелік контрольних запитань, завдання для розв’язання, тести, рекомендовану літературу тощо. Контрольні запитання, завдання для розв’язання та тестові завдання допоможуть студентові визначити рівень засвоєння опрацьованого матеріалу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8184-3816
orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54217
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Podatkova_systema.pdf345,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.