Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54275
Title: Критеріально-орієнтоване тестування на основі використання комп’ютерів як засобу оцінювання якості знань студентів
Other Titles: Criterion-oriented test based on the use of computers as a means of evaluating the quality of students’ knowledge
Authors: Прочухан, Дмитро Володимирович
Костиря, Ірина Валентинівна
Keywords: комп’ютерне навчання; computer training
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Прочухан Д. В. Критеріально-орієнтоване тестування на основі використання комп’ютерів як засобу оцінювання якості знань студентів / Д. В. Прочухан, І. В. Костиря // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 2. – С. 81-97.
Abstract: В статті розглянуто нові підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів у системі вищої освіти. Визначено сучасні пріоритети в освіті, одним з яких є контроль якості знань у майбутніх фахівців. Підкреслено, що опанування фаховими дисциплінами під час професійної підготовки передбачає вивчення питань прикладного спрямування: конструювання тестів різних рівнів застосування, контрольного матеріалу за цілями використання, інтерпретація результатів тестування, тлумачення його результатів та формування висновків щодо його відповідності меті, завданням, розуміння основних характеристик якості контрольного матеріалу і можливості використання комп’ютерних технологій при створенні, проведенні і опрацюванні результатів тестування. В статті експериментально доведено, що оцінювання якості знань у майбутніх фахівців за допомогою критеріально-орієнтованого тестування на основі використання комп’ютерів є одним з ефективних засобів педагогічного контролю.
The article considers new approaches to assessing student achievement in higher education. Modern priorities in education are considered, one of which is quality control of knowledge of future specialists. In general, mastering professional disciplines during training involves studying issues of application: designing tests of different levels of application, control material for use, interpretation of test results, interpretation of its results and drawing conclusions about its compliance with the purpose, objectives, understanding of the main quality characteristics of control material and the possibility of using computer technology in creating, conducting and processing test results. The article experimentally proves that assessing the quality of knowledge of future professionals using criterion-based testing based on the use of computers is one of the most effective means of pedagogical control.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4622-1015
orcid.org/0000-0002-2967-4530
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.2.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54275
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_2_Prochukhan_Kryterialno-oriientovane.pdf604,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.