Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54307
Title: Лідерський потенціал державних службовців у процесі професійної підготовки
Other Titles: Leadership potential of civil servants in the vocational training process
Authors: Воробйова, Євгенія Вячеславівна
Логош, Христина
Keywords: лідерські якості; leadership qualities
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Воробйова Є. В. Лідерський потенціал державних службовців у процесі професійної підготовки / Є. В. Воробйова, Х. Логош // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 2. – С. 114-124.
Abstract: Висвітлено особливості розвитку лідерських якостей майбутніх державних службовців й тих, хто перебуває на державній службі в процесі професійної підготовки у вищій школі та шляхом підвищення кваліфікації. Також у статті визначено, що запровадження оновленого змісту та форм професійної підготовки майбутніх державних службовців у ЗВО та запровадження тренінгових форм в процесі підвищення кваліфікації сприяє розвитку їх лідерського потенціалу, актуалізує інтерес до практичної діяльності в державній службі, що сприяє подальшій активності у постійному оволодінні знаннями та використанням їх на практиці в управлінській діяльності державної служби. Стаття містить авторське трактування напрямів розвитку лідерського потенціалу державних службовців як в рамках спеціальних програм підготовки, так й в процесі професійної підготовки у ЗВО.
The features of development of leader qualities of future civil servants are reflected and those, who is in government service in the process of professional preparation at higher school and by in-plant training. Also in the article certainly, that the input of the renewed maintenance and forms of professional preparation of future civil servants in HEIs and input of training forms in the process of inplant training assists to development of their leader potential, actualized interest in practical activity in government service that assists further activity in a permanent capture by knowledge and use of them in practice in administrative activity of government service. The article contains authorial interpretation of directions of development of leader potential of civil servants as within the framework of the special programs of preparation so in the process of professional preparation in HEIs.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6269-578X
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.2.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54307
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_2_Vorobiova_Liderskyi.pdf553,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.