Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДушик, Людмилаuk
dc.contributor.authorМихайличенко, Валентина Євдокимівнаuk
dc.contributor.authorЦівенко, Олексійuk
dc.date.accessioned2021-09-29T07:51:58Z-
dc.date.available2021-09-29T07:51:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationДушик Л. Симуляційне навчання у підготовці майбутніх лікарів як спосіб розвитку їхнього практичного досвіду / Л. Душик, В. Є. Михайличенко, О. Цівенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 3. – С. 80-91.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54311-
dc.description.abstractПоказано, що використання симуляційних технологій у процесі навчання дозволяє студентам-медикам набувати практичного досвіду і якісно підвищувати рівень свого професіоналізму на тлі належного рівня теоретичних знань. Розглянуто зміст симуляційного навчання як мистецтва імітувати реальність, послідовність подій і дій або розумовий процес навчання якісному наданню медичної допомоги пацієнтам. Розкрито його переваги та недоліки. Проведено аналіз ефективності симуляційного тренінгу з залученням стандартизованого «пацієнта» під час проходження практики студентами кафедри хірургічних хвороб. Показана роль викладачів кафедри, що спостерігали за поведінкою “стандартизованого пацієнта” і оцінювали результати роботи студентів за бальною системою, відповідно до критеріїв. Проведено детальний розбір результатів тренінгу, спільне обговорення заходів, спрямованих на покращення лікувально-діагностичної тактики та отриманих помилок. Розроблені методичні рекомендації проведення тренінгу. Зроблено висновок, що метод “стандартизованих пацієнтів” є ефективним способом набуття практичного досвіду клінічної компетентності та її оцінки. Світове поширення цього методу свідчить про необхідність його інтенсивного впровадження в Україні.uk
dc.description.abstractIt is shown that the use of simulation technologies in the learning process allows medical students to gain practical experience and qualitatively increase the level of their professionalism against the background of the appropriate level of theoretical knowledge. The content of simulation training as an art to imitate reality, the sequence of events and actions or the mental process of training in the quality of medical care to patients is considered. Its advantages and disadvantages are revealed. An analysis of the effectiveness of simulation training with the involvement of a standardized “patient” during the internship by students of the Department of Surgical Diseases. The role of teachers of the department is shown, who observed the behavior of the “standardized patient” and evaluated the results of students’ work according to the scoring system, according to the criteria. A detailed analysis of the training results, a joint discussion of measures aimed at improving treatment and diagnostic tactics and errors were conducted. Methodical recommendations for training have been developed. It is concluded that the method of “standardized patients” is an effective way to gain practical experience of clinical competence and its evaluation. The worldwide spread of this method indicates the need for its intensive implementation in Ukraine.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectтренінгuk
dc.subjectрезультатиuk
dc.subjectпрактичні навичкиuk
dc.subjecttrainingen
dc.subjectresultsen
dc.subjectpractical skillsen
dc.titleСимуляційне навчання у підготовці майбутніх лікарів як спосіб розвитку їхнього практичного досвідуuk
dc.title.alternativeSimulation training in the formation of future doctors as a way of developing their practical experienceen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.08-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-8330-7221-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-7390-5319-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-0839-9768-
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_3_Dushyk_Symuliatsiine.pdf662,86 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.