Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54355
Title: Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України
Other Titles: Formation of leadership qualities in future officers of the National guard of Ukraine
Authors: Лебедик, Леся
Стрельніков, Віктор
Keywords: лідер; лідерство; навички лідерства; leader; leadership; leadership skills
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Лебедик Л. Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України / Л. Лебедик, В. Стрельніков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 3. – С. 35-42.
Abstract: У статті розглянуто нове розуміння сутності феноменів “лідерство” і “лідерські якості” та теоретичні засади формування лідерських якостей шляхом індивідуального підходу в навчанні майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Запропоновано до означених теоретичних засад віднести інтегрованість індивідуального навчання у професійну діяльність майбутніх військових-лідерів, узгодженого зі стратегічним напрямком розвитку Національної гвардії України. Визначено, що підготовка майбутніх офіцерів до лідерства у військовому колективі є соціально-педагогічною системою, яка сприяє опануванню курсантами трьома базовими лідерськими навичками: проведенні діагностування рівня розвитку підлеглих, гнучкістю й партнерством. З’ясовано, що шляхом організації індивідуального навчання офіцерів-лідерів формуються ще три базові навички лідерства “в собі” – кидати виклик прийнятим обмеженням, визначати рівні своєї влади й співробітничати заради успіху. Доведено, що ефективне формування лідерських якостей має відбуватися на всіх чотирьох рівнях: з управління собою; окремими підлеглими; військовим підрозділом (командою) і військовою організацією.
The article deals with the search for a new understanding of the essence of the phenomena of “leadership” and “leadership qualities” and the theoretical foundations of leadership development through an individual approach to the training of future officers of the National Guard of Ukraine. It is proposed to include the integration of individual training in the professional activities of future military leaders, consistent with the strategic direction of the National Guard of Ukraine. It is determined that the preparation of future officers for leadership in the military team is a socio-pedagogical system that helps cadets to master three basic leadership skills: diagnosing the development of subordinates, flexibility and partnership. Through the organization of individual training of officers- leaders, three more basic leadership skills “in themselves” are developed - to challenge the accepted limitations, to determine the levels of their power and to cooperate for the sake of success. It is proved that effective development of leadership qualities should take place at all four levels: self-management; individual subordinates; military unit (team) and military organization.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6538-6256
orcid.org/0000-0002-8822-9517
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54355
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_3_Lebedyk_Formuvannia.pdf441,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.