Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54365
Title: Approach to assessment of prerequisites for implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises
Other Titles: Підхід до оцінки передумов реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
Authors: Illiashenko, Sergii
Illiashenko, Nataliia
Shypulinа, Yuliia
Raiko, Diana
Bozhkova, Viktoriia
Keywords: innovative development; directions of innovative development; prerequisites for innovative development; industrial enterprises; strategic management; інноваційний розвиток; напрями інноваційного розвитку; передумови інноваційного розвитку; промислові підприємства; стратегічне управління
Issue Date: 2021
Publisher: Технологічний центр
Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Approach to assessment of prerequisites for implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises / S. Illiashenko [et al.] // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2021. – Т. 3, № 13 (111). – С. 31-46.
Abstract: The present research substantiates the theorical and methodological foundations of quantitative assessment of the prerequisites for the implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises under conditions of changing technological arrangement and the fourth industrial revolution. External and internal prerequisites for catching-up, leading and outstripping innovative development were determined and systematized. The two-step approach to assessing the sufficiency of prerequisites for the implementation of these directions was developed. It was proposed to assess external prerequisites according to the relative values of the indicators of the Global Innovation Index of the analyzed country, which take into account the highest and the lowest estimates of all countries Unlike existing approaches, the point-based score, rather than rating estimates of the indicators of countries are taken into account, which increases the assessment objectivity. The compliance of quantitative estimates with the levels of sufficiency of external prerequisites was determined using the Harrington Verbal-Numerical scale. It was proposed to assess internal prerequisites according to the author’s method of expert evaluations, which unlike existing ones, allows assessing the level of sufficiency of subsystems of the potential of innovative development of an enterprise. The two-step approach allows quantitative and comprehensive assessment of sufficiency of the prerequisites for the implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises. It is possible to identify problems of prerequisites’ sufficiency, which allows their reasonable correction. The sufficiency of prerequisites for alternative directions of innovative development of machine-building enterprises was evaluated using the new approach and the best directions were chosen. The analysis time was reduced by 25–33 %, the accuracy of choice of directions and the effectiveness of their implementation strategies are increasing. The new approach improves strategic management of innovative development of industrial enterprises in the context of technological transformations.
Роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад кількісної оцінки передумов реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах зміни технологічних укладів і четвертої промислової революції. Визначено і систематизовано зовнішні і внутрішні передумови наздоганяючого, лідируючого та випереджаючого інноваційного розвитку. Розроблено двоетапний підхід до оцінки достатності передумов для реалізації цих напрямів. Зовнішні передумови запропоновано оцінювати за відносними значеннями показників Глобального інноваційного індексу аналізованої країни, що враховують найбільші і найменші оцінки усіх країн. На відміну від існуючих підходів, враховуються бальні, а не рейтингові оцінки показників країн, що підвищує об’єктивність оцінювання. За вербально-числовою шкалою Харрінгтона визначено відповідність кількісних оцінок рівням достатності зовнішніх передумов. Внутрішні передумови запропоновано оцінювати за авторською методикою експертних оцінок, яка на відміну від існуючих дозволяє оцінити рівень достатності підсистем потенціалу інноваційного розвитку підприємства. Двоетапний підхід дозволяє кількісно і комплексно оцінювати достатність передумов реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств. Можлива ідентифікація проблем достатності передумов, що дозволяє обґрунтовано їх коригувати. За новим підходом оцінено достатність передумов альтернативних напрямів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств і обрано кращі. На 25-33% скорочено час аналізу, зростає точність вибору напрямів і ефективність стратегій їх реалізації. Новий підхід удосконалює стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств в умовах технологічних трансформацій.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-1426-1215
orcid.org/0000-0002-8133-578X
orcid.org/0000-0002-9307-103X
orcid.org/0000-0002-1557-3819
DOI: doi.org/10.15587/1729-4061.2021.233520
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54365
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VEJ_2021_3_13_Illiashenko_Approach_to_assessment.pdf468,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.