Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54373
Title: Стратегія стійкого розвитку: проблеми та шляхи вирішення
Other Titles: Solution to the problems of the sustainable development strategy
Authors: Райко, Діана Валеріївна
Маслак, Ольга Іванівна
Маслак, Марія Володимирівна
Keywords: стійкість; екологічна безпека; економічна стабільність; соціальне благополуччя; sustainability; ecological safety; economic stability; social wellbeing
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Райко Д. В. Стратегія стійкого розвитку: проблеми та шляхи вирішення / Д. В. Райко, О. І Маслак, М. В. Маслак // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 131-134.
Abstract: У статті визначено, що сьогодні задля забезпечення прозорого інформаційного представлення всіх аспектів діяльності компанії важливим є розуміння, відображення та втілення стратегічних орієнтирів підприємства з орієнтацією на забезпечення стійкого розвитку, що надасть можливість краще розуміти бізнес-модель компанії, її вплив на соціум та навколишнє середовище. При цьому необхідність виокремлення елементів успішної стратегії стійкого розвитку підприємства є актуальною проблемою як у теоретичному, так й у практичному сенсі. За результатами дослідження з’ясовано, що основними компонентами успішності втілення засад стійкого розвитку виступають такі елементи як взаємодія з широким колом стейкхолдерів та соціальна відповідальність, лідерство, ідеї, бренд та інновації. За таких умов актуальним є завдання забезпечення більш ефективної трансформації концептуальних положень в дієвий інструментарій управління підприємством на всіх рівнях його функціонування. Мета дослідження полягала у вивчені найважливіших параметрів стійкого розвитку підприємств, умов і передумов для формування напрямів вдосконалення стратегії стійкого розвитку. Узагальнюючи запропоновані методичні підходи до стійкого розвитку підприємств, зазначено що для забезпечення подальшого зростання ефективності підприємств потрібними є заходи щодо втілення новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення ефективності бізнес-процесів, вирішення проблем технологічного відставання, раціоналізації використання ресурсів, організації використання вторинних ресурсів, аналізу ефективності використання трудового потенціалу. У статті авторами наголошується на тому, що переорієнтація на слідування принципам стійкого розвитку здатна сприяти переосмисленню ролі окремих підприємств та галузей в цілому як перспективи майбутнього, а не баласту минулого.
The article deals with a need to ensure a transparent information presentation of all aspects of the company's activities. In this case it is important to understand, display and implement the strategic guidelines of the enterprise with a focus on ensuring sustainable development, which will allow a better understanding of the company's business model, its impact on society and the environment. At the same time, the need to highlight the elements of a successful strategy for the sustainable development of an enterprise is an urgent problem both in theoretical and practical terms. According to the results of the study, it was found that the main components of the success of the implementation of the principles of sustainable development are such elements as an interaction with a wide range of stakeholders and social responsibility, leadership, ideas, brand and innovation. In such conditions, the urgent task is to ensure a more effective transformation of conceptual provisions into effective tools for the management of an enterprise at all levels of its functioning. The purpose of the study was to study the most important parameters of sustainable development of enterprises, conditions and prerequisites for the formation of directions for improving the strategy of sustainable development. Summarizing the proposed methodological approaches to sustainable development of enterprises, it is indicated that in order to ensure further growth in the efficiency of enterprises, it is necessary to take measures to implement the latest resource-saving technologies, improve the efficiency of business processes, solve the problems of technological lag, rationalize the use of resources, organize the use of secondary resources, analyze the efficiency of labor potential. The authors emphasize that a reorientation towards following the principles of sustainable development can contribute to rethinking the role of individual enterprises and industries as a future perspective, and not a ballast of the past.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9307-103X
orcid.org/0000-0001-6793-4367
orcid.org/0000-0002-3322-740X
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.131
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54373
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Raiko_Stratehiia.pdf446,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.