Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54378
Title: Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів
Other Titles: Situatio-oriented approach for designing vines
Authors: Мерлак, В. Ю.
Зиков, І. С.
Молчанов, Георгій Ігорович
Keywords: веб-застосунок; критичний комп'ютинг; архітектура системи; користувач; ситуаційно-орієнтований апарат; widget; web application; critical computer
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Citation: Мерлак В. Ю. Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів / В. Ю. Мерлак, І. С. Зиков, Г. І. Молчанов // Системи управління, навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Козелков. – Полтава : ПНТУ, 2018. – Вип. 4 (50). – С. 125-128.
Abstract: Предмет статі – проектування веб-застосунків, котрі забезпечують застосування технологій критичного комп'ютингу, зокрема, можливостям безперебійної роботи, високої доступності та резервного копіювання. Метою даною статі є проведення аналізу можливості використання ситуаційно-орієнтованого підходу при проектуванні віджетів. Результати роботи. Виконано дослідження застосування віджетів у сучасних технологіях. Обрано основні характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Виділено основні архітектури, які використовуються для взаємодії з користувачем, визначені критерії порівняння і результати були приведені в таблиці, виходячи з якої видно, що віджет задовольняє характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Висновки. Проблема оптимізації доступу до даних за часом особливо істотна для ієрархічних реляційних структур даних, однак при такій організації даних існує багато математичних методів, що дозволяють прискорити доступ до даних в конкретних випадках. Одним із найбільш прийнятних підходів є використання при проектуванні віджетів ситуаційно-орієнтованого апарату, що забезпечить виконання вимог критичного комп'ютингу. Ключовими перевагами такого підходу є такі: можливість взаємодії з даними в контексті ситуації, розвиток якої описується за допомогою динамічної моделі кінцевих станів (вихідної моделі); можливість наочного представлення процесу; автоматизація проектування веб-застосунки за рахунок збільшення рівня абстракції при побудові моделі програми та виконання тривіальних функцій інтерпретатором моделі.
The subject of the article is the design of web applications that utilize critical computer technologies, such as uninterrupted work, high availability and backup. The purpose of this article is to analyze the possibility of using the situationaloriented approach when designing widgets. Results of work. The research of application of widgets in modern technologies is executed. Selected the main characteristics of quality in terms of impact on the architecture of the system. The main architectures used to interact with the user are identified, the benchmarking criteria are defined, and the results are shown in the table, based on which it is clear that the widget meets the characteristics of quality in terms of the impact on the architecture of the system. Conclusions. One of the most appropriate approaches is to use when designing widgets for situational-oriented devices, which will ensure that the requirements of critical computing will be fulfilled. The key benefits of this approach are: the ability to interact with the data in the context of a situation, the development of which is described by means of a dynamic model of finite states (the original model); the opportunity to visualize the process; automating the design of a web application by increasing the level of abstraction when constructing a program model and performing trivial functions as a model interpreter.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54378
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUNZ_2018_4_Merlak_Sytuatsiino.pdf462,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.