Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54515
Title: Економіка і менеджмент цифрового маркетингу при просуванні інноваційного товару на ринок
Other Titles: Economics and management of digital marketing in promoting innovative goods on the market
Authors: Перерва, Петро Григорович
Долина, Ірина Володимирівна
Борзенко, Володимир Іванович
Маслак, Марія Володимирівна
Косенко, Андрій Васильович
Keywords: цифровий маркетинг; промислові підприємства; парадокси; ефективність; просування товару; digital marketing; industrial enterprises; paradoxes; efficiency; product promotion
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Економіка і менеджмент цифрового маркетингу при просуванні інноваційного товару на ринок / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 30-35.
Abstract: Викладені в статті результати проведених досліджень свідчать про те, що для цифрової трансформації недостатньо розвитку інформаційних технологій (цифровізації), необхідна перебудова бізнес-процесів, нова організація роботи з даними, формування нових моделей і стратегій бізнесу, навчання і адаптація людей, формування цифрової культури і цифрового суспільства. Важливо, що ці процеси взаємопов'язані, а потенціал організації необхідно розглядати в контексті екосистеми. Доведено, що можливості цифрового маркетингу, цифрових технологій дозволяють компаніям не тільки задовольняти потреби свого клієнта, а й залучати його в свій бізнес, при цьому клієнт отримує дохід. Авторами виділено кілька трендів в роботі підприємств та організацій при формуванні клієнтського досвіду. Як показали результати проведених досліджень, навіть деякі великі підприємства, що працюють на українському ринку, виявилися не готові до швидкої цифрової трансформації свого бізнесу. Це призводить до зниження прибутку, конкурентоспроможності. З іншого боку, отримані результати дослідження дозволили авторам сформулювати і деякі парадокси цифровий трансформації: а) наявність великої клієнтської бази, клієнтських показників не дозволяє розробити правильну маркетингову стратегію, якщо ми говоримо про формування лояльності споживачів до компанії; б) використання цифрових маркетингових інструментів дозволяє значно прискорити шлях проходження споживача від потенційного до лояльного клієнта, клієнта як бізнес-партнера компанії; в) реклама не тільки просуває товар, але і шкодить йому. В цілому ставлення суспільства до реклами різко негативне. Результати досліджень показують, як тільки в популярній телепрограмі настає рекламна пауза витрата води населенням різко зростає: хтось ставить чайник, хтось йде в туалет, а рекламу мало хто дивиться. У будь-якому житловому багатоповерховому будинку перед поштовими скриньками кожен день виростають купи викинутого рекламного сміття якщо постояти і подивитися, то майже все викидають не читаючи; г) реклама схильна прикрашати рекламований предмет. І чим краще вона це робить, тим вона вважається більш ефективніше. Однак, чим ефективніше реклама, тим більше у споживача буде розчарувань і тим імовірніше, що навіть дуже якісний продукт буде недооцінений; д) антиреклама може стати рекламою. На основі викладено матеріалу зроблено узагальнюючий висновок про те, що цифрова маркетингова трансформація дійсно актуальна. У разі своєчасного впровадження і практичного використання ця технологія може допомогти випередити конкурентів і істотно збільшити свою частку на ринку.
The results of the research presented in the article show that the development of information technologies (digitalization) is not enough for digital transformation, restructuring of business processes, new organization of data work, formation of new business models and strategies, training and adaptation of people, formation of digital culture and digital society. It is important that these processes are interconnected, and the potential of the organization must be considered in the context of the ecosystem. It is proved that the possibilities of digital marketing, digital technologies allow companies not only to meet the needs of their customers, but also to attract them to their business, while the customer receives income. The authors highlight several trends in the work of enterprises and organizations in the formation of customer experience. According to the results of the research, even some large enterprises operating in the Ukrainian market were not ready for the rapid digital transformation of their business. This leads to reduced profits, competitiveness. On the other hand, the results of the study allowed the authors to formulate some paradoxes of digital transformation: a) the presence of a large customer base, customer performance does not allow to develop the right marketing strategy, if we talk about forming consumer loyalty to the company; b) the use of digital marketing tools can significantly accelerate the path of the consumer from a potential to a loyal customer, the customer as a business partner of the company; c) advertising not only promotes the product, but also harms it. In general, society's attitude to advertising is sharply negative. The results of research show that as soon as there is an advertising break in a popular TV show, the population's water consumption increases sharply: someone puts a kettle, someone goes to the toilet, and few people watch commercials. In any residential high-rise building in front of mailboxes every day grow piles of discarded advertising garbage if you stand and look, then almost everything is thrown away without reading; d) advertising tends to decorate the advertised item. And the better she does it, the more effective she is considered. However, the more effective the advertising, the more frustrated the consumer will be and the more likely it is that even a very high quality product will be underestimated; e) anti-advertising can become advertising. Based on the above material, a general conclusion is made that the digital marketing transformation is really relevant. With timely implementation and practical use, this technology can help stay ahead of competitors and significantly increase its market share.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/ 0000-0002-3507-5497
orcid.org/ 0000-0001-8936-5759
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.30
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54515
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Pererva_Ekonomika_i_menedzhment.pdf376,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.