Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54588
Title: Технології самопросування в соціальних мережах
Other Titles: Self-promotion technologies in social networks
Authors: Бірюкова, Марина Василівна
Keywords: віртуальний простір; інформаційні технології; діджиталізація; самопрезентація; мобільні месенджери; technologies; social networks; self-presentation; self-promotion; virtual space
Issue Date: 2021
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Бірюкова М. В. Технології самопросування в соціальних мережах / М. В. Бірюкова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 89. – С. 138-145.
Abstract: У статті представлено авторські роздуми щодо систематизації соціологічного дискурсу стосовно сучасних технологій самопрезентації та самопросування особистості в соціальних мережах. Передумовою вибухового прояву таких технологій стала передусім світова пандемія, яка перенесла більшість соціальних інтереакцій у віртуальний простір. Робота продовжує серію статей щодо сучасних технологій діджиталізації у віртуальному просторі за допомогою мобільних месенджерів та соціальних мереж. У статті проаналізовано особливості поширення технологій самопрезентації в соціальних мережах у період глобальних трансформації, а особливо в період світової пандемії. Визначено, що в недалекому минулому важливими функціями соціальної комунікацій та соціального управління слугували домінантні технології суб’єктно-об’єктної взаємодії, потім їх замінили партнерські технології суб’єктно-суб’єктної інтеракції, а нині актуалізуються технології самопросування як організаційного рівня, так і особистісного. У статті констатовано, що до класичних функцій соціальних мереж, серед яких найпоширенішими виступають зрощування, переплетіння реального та віртуального соціального життя; "глобалізація" життєвого простору людини (створення груп, які реально включають людей, що фізично проживають та перебувають у різних країнах); зберігання персональних даних анкет учасників та інформації про їхні зв’язки; можливість встановлювати зв’язки типу "друг", "читач", "колега" та інші. Натепер одними з важливіших функцій соціальних мереж стають функції самоактуалізації, "оцінювання" та фільтрації. Визначено, що основною технологією, що дає змогу реалізовувати всі вищезазначені функції в соціальних мережах, виступає особистий аккаунт, який розвивається за допомогою фото-контенту, постів і сторіз. Для просування "власного бренду" використовуються лайки, дізлайки, коментарі, хештеги, проведення конкурсів і здійснення діалогу з "армією" підписників. Новою технологією самопросування за допомогою соціальних мереж виступають різноманітні колаборації. Соціальні мережі так само активно допомагають просувати не тільки свої блоги й онлайн-бізнес, але й оффлайн-бізнес, послуги та товари. Однак наявні деструктивні технології, але вони також стають технологіями самопрезентації та самопросування, – це технології хайпу й кібербулінгу.
The article presents the author’s reflections on the systematization of sociological discourse on modern technologies of self-presentation and self-promotion of the individual in social networks. The precondition for the explosive manifestation of such technologies was, first of all, the global pandemic, which transferred most of the social interactions to cyberspace. The article continues a series of articles on modern technologies of digitalization with the help of virtual space using mobile messengers and social networks. The paper analyzes the peculiarities of the spread of self-presentation technologies in social networks in the period of global transformation, and especially in the period of the global pandemic. It is determined that in the recent past the important functions of social communications and social management were the dominant technologies of subject-object interaction, then they were replaced by partner technologies of subject-subject interaction, and today the technologies of self-promotion are updated both at the organizational level and personal. The article states that the classic functions of social networks, among which the most common are the merging, interweaving of real and virtual social life; "Globalization" of human living space (creation of groups that actually include people who physically live and stay in different countries; storage of personal data of participants’ questionnaires and information about their connections; the ability to establish connections such as "friend", "reader", "Colleague", etc. Today, one of the most important functions of social networks is the self-actualizing, "evaluating" and filtering function. It is determined that the main technology that allows you to implement all the above functions in social networks, is a personal account, which is developed through photo content, posts and stories. Likes, dislikes, comments, hashtags, competitions and dialogue with the "army" of subscribers are used to promote "own brand". Various collaborations are a new technology of self-promotion with the help of social networks. Social networks are also actively helping to promote not only their blogs and online business, but also offline business, services and products. Meanwhile, there are destructive technologies, but they are also becoming technologies of self-presentation and self-promotion – these are the technologies of hype and cyberbullying.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-0525-3659
DOI: doi.org/10.32840/2707-9147.2021.89.14
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54588
Appears in Collections:Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STAPTP_2021_89_Biriukova_Tekhnolohii_samoprosuvannia.pdf264,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.