Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54589
Title: Вчений у галузі електротехніки – професор В. Л. Бенін (до 100-річчя від дня народження)
Other Titles: A scientist in the field of electrical engineering - Professor V. L. Benin (on the 100th anniversary of birth)
Authors: Лавріненко, Ольга Валеріївна
Keywords: історія електротехніки; автоматичне регулювання в енергетиці; теоретична електротехніка; Бенін В. Л.; history of electrical engineering; automatic regulation in power engineering; theoretical electrical engineering; Benin V. L.
Issue Date: 2018
Publisher: Державний університет інфраструктури та технологій
Citation: Лавріненко О. В. Вчений у галузі електротехніки – професор В. Л. Бенін (до 100-річчя від дня народження) / О. В. Лавріненко // Історія науки і техніки = History of science and technology. – 2018. – Т. 8, вип. 12 (13). – С. 328-339.
Abstract: Робота присвячена дослідженню життєвого шляху, наукової, методичної та педагогічної діяльності професора Харківського політехнічного інституту Володимира Львовича Беніна. При підготовці статті було використано історичний та біографічний методи, з метою поступового розгляду етапів життя та оцінки результатів діяльності вченого, а також історіографічний аналіз публікацій В. Л. Беніна в контексті динаміки його наукової роботи. Аналіз джерел та залучені архівні матеріали дали змогу об’єктивно оцінити вклад вченого в розвиток галузі автоматичного регулювання, управляння та статистичного перетворення потужності великих енергетичних установок, створенні нових вимірювальних схем та приладів при регулюванні швидкості оберту турбін гідроелектростанцій. Показано, що в перші післявоєнні роки його робота під керівництвом професора А. Л. Матвєєва в Харківській електролабораторії, яка на той час була в складі інституту електротехніки АН УРСР, мала велике значення для відновлення енергетичного потенціалу країни та призвела до низки технологічних розробок в енергетичній галузі. Результатом цієї роботи став захист В. Л. Беніним кандидатської дисертації під керівництвом видатного вченого-новатора С. О. Лебедєва. Поетапно розглянута подальша наукова діяльність В. Л. Беніна вже у ХПІ, спочатку, як доцента кафедри електричних станцій, а потім як керівника декількох важливих тематик та розробок в галузі діагностування та управляння дизель-генераторними установками, вже на етапі роботи над докторською дисертацією. Розкрито талант В. Л. Беніна як педагога та керівника, на прикладі його учнів та колег, які продовжили свої наукові дослідження, розпочаті під його керівництвом. Вже в статусі завідувача кафедри теоретичних основ електротехніки, розглянуто методичний та педагогічний вклад Володимира Львовича в розвиток та становлення базової дисципліни для усіх електротехнічних спеціальностей ХПІ - теоретичних основ електротехніки. Його багаторічний досвід викладання дав змогу поступово розвити цей курс, удосконалити окремі розділи, доповнити індивідуальні завдання та розширити лабораторний практикум кафедри. Також встановлено, що завдяки багаторічній наполегливій праці В.Л. Беніна в складі науково-методичної комісії Мінвузу УРСР, з 1975 року кафедра ТОЕ ХПІ стала опорною кафедрою Харківського вузівського центру з теоретичної електротехніки.
The work is devoted to the study of life, scientific, methodological and educational activities of the professor of the Kharkov Polytechnic Institute Volodymyr Lvovych Benin. In preparing the article, historical and biographical methods were applied, in order to gradually review the stages of life and evaluate the results of a scientist's activity. Нistoriographical analysis of publications V. L. Benin in the context of the dynamics of his scientific work also was made.The analysis of sources and the used archival materials made it possible to objectively evaluate the contribution of the scientist to the development of the industry of automatic regulation, control and statistical power conversion of large power plants, the creation of new measurement circuits and devices while regulating the rotation speed of hydroelectric turbines. It is shown that in the first post-war years his work under the direction of Professor A. L. Matvieiev in the Kharkov electrical laboratory, which at that time was a part of the Institute of Electrical Engineering of the Ukrainian Academy of Sciences, was of great importance for the restoration of the country's energy potential and led to a few technological developments in the energy industry. The result of this work was the defense of V. L. Benin's dissertation under the guidance of an outstanding scientist and innovator S. О. Lebediev. The further scientific activities of V. L. Benin is already in KPI, first of all, as an associate professor of the department of power stations, and then as the head of several important topics and developments in the field of diagnostics and control of diesel generator sets, already at the stage of working on a doctoral dissertation. The talent of V. L. Benin as a teacher and leader, on the example of his students and colleagues, who continued their research, started under his leadership. In the status of the head of the department of theoretical framework of electrical engineering, ethodical and pedagogical contribution of Volodymyr Lvovych in the development and formation of basic discipline for all electrical specialties KhPI was reviewed. His many years of teaching experience allowed him to gradually develop this course, improve certain chapter, supplement individual tasks and expand the laboratory practice of the department. It has also been established that thanks to the many years of hard work by V. L. Benin as a part of the scientific and methodical commission of the Ministry of Higher Education of the USSR, since 1975, the department of TFEE of KPI has become the main department of the Kharkov University Center of theoretical electrical engineering.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5274-3955
DOI: doi.org/10.32703/2415-7422-2018-8-2(13)-328-339
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54589
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INT_2018_8_2_Lavrinenko_Vchenyi_u_haluzi.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.