Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54708
Title: Методичні вказівки до виконання дипломних робіт
Authors: Краснокутська, Наталія Станіславівна
Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; магістерські роботи; анотація; зміст; вступ; числові значення; таблиці; формули; рівняння; ілюстрації; нумерація
Issue Date: 2018
Citation: Методичні вказівки до виконання дипломних робіт [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр ден. форми навчання / уклад.: Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 69 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54708.
Abstract: Державна атестація магістра передбачає захист дипломної роботи, яка є самостійним дослідженням, виконаним на завершальному етапі навчання в університеті. Дипломна магістерська робота є кваліфікаційною письмовою роботою, що дає змогу підтвердити рівень засвоєння студентом-магістром теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня "магістр" усіх спеціальностей та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної магістерської роботи згідно з чинними стандартами України. Вони розкривають послідовність етапів виконання дослідження, містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, порядку захисту та оцінювання. Метою видання цих методичних рекомендацій є роз'яснення студенту основних організаційних і методичних елементів структурно-логічно пов'язаних між собою етапів: 1 Підготовчий етап: вибір теми дипломної магістерської роботи і погодження її з керівником; затвердження теми та плану дипломної магістерської роботи, оформлення графіка роботи, відбір інформаційних джерел та їх опрацювання, листка-завдання і робота над укладанням плану; підбір і вивчення літератури. 2 Проходження переддипломної практики. Збирання фактичного матеріалу під час проходження практики на об'єкті дослідження. 3 Керівництво і контроль за ходом виконання дипломних робіт: загальне керівництво кафедри; робота з науковим керівником. 4 Робота над змістом дипломної роботи: загальні засади; характеристика структурних елементів дипломної магістерської роботи; мова викладення матеріалу. Оформлення дипломної магістерської роботи. 5 Підготовка і збір документів: відгук керівника; рецензія зовнішнього фахівця. Апробація матеріалів дослідження (доповідь на студентській науковій конференції, підготовка наукових статей і тез тощо). 6 Попередній захист дипломної роботи. 7 Нормоконтроль і допуск роботи до захисту. 8 Порядок захисту дипломної роботи: загальні засади захисту, розробка тез доповіді; захист роботи в ДЕК.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8184-3816
orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54708
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Dyplomni_roboty.pdf643,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.