Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54710
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної робіт з дисципліни "Податкова система"
Authors: Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; оподаткування; економіка
Issue Date: 2018
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної робіт з дисципліни "Податкова система" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" усіх форм навчання / уклад. Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 12 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54710.
Abstract: Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів, неможлива без підвищення ролі самостійної роботи студентів. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, і основним шляхом формування таких рис особистості, як компетентність, творче ставлення до справи, самостійність у прийнятті рішень, активність, ініціативність, тощо. Метою організації самостійної роботи студентів є надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики. В результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати: ― сутність податків, їх види, значення в ринковій економіці; ― принципи оподаткування; ― законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування; ― порядок та технології прямого оподаткування; ― порядок та технології непрямого оподаткування; ― порядок стягнення місцевих та інших податків і платежів з юридичних та фізичних осіб; ― порядок складання та подання податкової звітності до контролюючого органу. Студенти повинні вміти: ― орієнтуватись у законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних матеріалах; ― розрахувати суми податків, що сплачують юридичні та фізичні особи до бюджетів Україні; ― складати податкову звітність. Найбільш типовими формами самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Податкова система" є: підготовка до лекції, підготовка до практичного або семінарського заняття, підготовка до контрольної роботи, підготовка до заліку (екзамену), підготовка до захисту індивідуальної роботи. Елементами вказаних форм самостійної роботи студентів можуть бути: робота з текстом лекцій; вивчення та конспектування обов'язкової літератури, підручників; вивчення та конспектування допоміжної літератури; опрацювання та конспектування нормативно-законодавчої бази; розв'язання завдань; написання науково-дослідних робіт; опрацювання та вивчення окремих тем або питань теми. У будь-якому виді роботи студентів передбачається допомога викладача. Така допомога - це оперативне керівництво та управління як змістом, так і формою самостійної роботи студентів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54710
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Podat_systema.pdf176,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.