Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54767
Title: Спосіб захисту асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Заратуйко, Анатолій Вікторович
Keywords: патент; винахід; електричні апарати; тепловий захист; електроенергія
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 105150 Україна, МПК H02H 5/04 (2006.01) H02H 7/085 (2006.01). Спосіб захисту асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. (Україна). – № a 2013 10027 ; заявл. 12.08.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 10 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до електричних апаратів і може бути використаний в пристроях теплового захисту трифазних електричних двигунів (ЕД) від струмів перевантаження, зокрема від неприпустимого перевищення температури обмоток асинхронних ЕД, що працюють в повторно-короткочасному режимі. Розроблено спосіб захисту ЕД, що працюють в повторно-короткочасному режимі, від струмів перевантаження, при якому визначення температури обмотки ЕД здійснюють при кожному пуску тільки за рахунок аналізу співвідношення значень активної та реактивної електричних енергій, що споживаються в перший період виникнення пускового струму. При цьому аналізу підлягає лише залежність суми добутків дискретних (миттєвих) значень фазних струмів на дискретні значення напруг відповідно. Додатково при кожному повторному пуску ЕД за дискретними значеннями фазних струмів та напруг визначають величини активної та реактивної електричних енергії, значення електромагнітної постійної часу електричного кола, що відповідає нагріванню обмотки в момент пуску ЕД, коефіцієнт, який характеризує наскільки величина постійної часу обмотки при заданій температурі більша за величину постійної часу нагрітої обмотки, після чого визначають температуру нагрітої обмотки, потім знайдене значення порівнюють з температурною уставкою у випадку, якщо виробляють два керуючих сигнали: один на спрацьовування захисту і другий на формування часу блокування повторного вмикання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54767
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Koboziev_Patent_105150.pdf582,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.