Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54780
Title: Особливості технології КЕП для еко- та енерготехнологій
Other Titles: Features of CEC technology for eco- and energy technologies
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Ненастіна, Тетяна Олександрівна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Корогодська, Алла Миколаївна
Keywords: катодне осадження; технологічний процес; модульний підхід; функціональні властивості; cathodic deposition; technological process; modular approach; functional properties
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Особливості технології КЕП для еко- та енерготехнологій / М. Д. Сахненко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3 (9). – С. 89-96.
Abstract: На підставі аналізу особливостей формування КЕП показано, що їх одержання та застосування є одним із світових трендів функціональної гальванотехніки та дозволяє вирішити низку практичних задач, зокрема в галузі еко- та енерготехнологій. Осадження поліфункціональних КЕП кобальту з тугоплавкими металами здійснювали із цитратно-пірофосфатних електролітів у гальваностатичному та імпульсному режимах. Одержанні композиційні покриття володіють комплексом підвищених механічних та протикорозійних властивостей, каталітичною та фотокаталітичною активністю, що обумовлює перспективу застосування одержаних тонкоплівкових матеріалів у багатьох галузях промисловості. Показано, що процеси формування таких багатокомпонентних систем є вельми складними, окремим проблемним питанням, що потребує вирішення, є організація технологічного процесу КЕП адаптованого під виробничі потреби. Розроблена схема організації технологічного процесу на основі модульного підходу, що ґрунтується на результатах комплексних досліджень впливу кількісних характеристик робочих електролітів та режимів електролізу на склад та властивості синтезованих покриттів. Узагальнена схема технології КЕП відображає послідовність загальноприйнятих у гальванохімічних виробництвах процесів та операцій з можливістю застосування модульного принципу організації гальванічних ділянок і цехів. Варіативність технологічних схем передбачає гнучке керування складом і властивостями покриттів за рахунок зміни часових та енергетичних характеристик електроосадження при несуттєвому коригуванні кількісного та якісного складу електролітів. Розроблений модульний підхід в організації технологічного процесу може бути використаний як основа для інших електрохімічних технологій синтезу функціональних матеріалів.
Based on the analysis of the peculiarities of CEC formation, it is shown that their production and application is one of the world trends in functional electroplating and allows to solve a number of practical problems, in particular in the field ofeco- and energy technologies. The deposition of polyfunctional CECs of cobalt with refractory metals was carried out from citrate-pyrophosphate electrolytes in galvanostatic and pulsed modes. The obtained composite coatings have a complex of increased mechanical and anti-corrosion properties, catalytic and photocatalytic activity, which determines the prospects for the use of the obtained thin-film materials in many industries. It is shown that the processes of formation of such multicomponent systems arevery complex, a separate problem that needs to be solved is the organization of the technological process of CEC adapted to production needs. The scheme of organization of technological process on the basis of the modular approach which is based on results of complex researches of influence of quantitative characteristics of working electrolytes and modes of electrolysis on structure and properties of the synthesized coverings is developed. The generalized scheme of CEC technology reflects the sequence of generally accepted processes and operations in electrochemical production with the possibility of applying the modular principle of organization of galvanic sites and shops. Variability of technological schemes provides flexible control of the composition and properties of coatings by changing the time and energy characteristics of electrodeposition with insignificant adjustment of the quantitative and qualitative composition of electrolytes. The developed modular approach in the organization of technological process can be used as a basis for other electrochemical technologies of synthesis of functional materials.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5525-9525
orcid.org/0000-0002-1287-3859
orcid.org/0000-0001-6108-4023
orcid.org/0000-0002-5496-9621
orcid.org/0000-0002-1534-2180
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.03.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54780
Appears in Collections:Вісник № 03. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_3_NRST_Sakhnenko_Osoblyvosti.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.