Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54782
Title: Техніко-економічне обґрунтування технології комплексної переробки насіння промислових конопель
Other Titles: Feasibility study of technology of industrial hemp seeds complex processing
Authors: Сова, Наталія Анатоліївна
Луценко, Марина Василівна
Полегенька, Марина Анатоліївна
Чорней, Крістіна Анатоліївна
Keywords: борошно; висівки; «протеїн»; собівартість; flour; bran; “protein”; cost
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Техніко-економічне обґрунтування технології комплексної переробки насіння промислових конопель / Н. А. Сова [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3 (9). – С. 103-109.
Abstract: У різних груп населення України через розбалансоване харчування спостерігають «прихований голод», що призводить до уповільнення інтелектуального розвитку і зниження продуктивності життя, падіння виробничого потенціалу в результаті підвищення захворюваності та непрацездатності, а також до катастрофічної втрати людського потенціалу. Стаття присвячена розробці технології комплексної переробки насіння промислових конопель. Показано, що наукове обґрунтування та створення вказаної технології забезпечує виробництво харчових конопляних продуктів високої якості, а кількість відходів при їх виробництві – мінімальна. Розроблено технологічну схему комплексної переробки насіння промислових конопель, яка складається з двох основних технологічних ліній: обрушування насіння конопель, виробництва конопляної олії та сипких конопляних продуктів. Ці технологічні процеси можуть бути як послідовними, так і паралельними в залежності від потреб виробництва. У схемі передбачено як виробництво тільки конопляного ядра, або тільки олії та макухи, чи олії та сипких конопляних продуктів (борошна, «протеїну» та висівок). За розробленою технологічною схемою комплексної переробки насіння промислових конопель одержано такі готові конопляні продукти: ядро, олію, «протеїн», борошно та висівки. На вказані продукти розроблено та затверджено в 2019 році директором товариства з обмеженою відповідальністю «Десналенд» технічні умови. Готові продукти можна використовувати як самостійні харчові продукти, так і у вигляді інгредієнтів в технологіях харчових продуктів оздоровчого призначення. За результатами проведених розрахунків собівартість 1 кг конопляного ядра становить 226,49 грн, 1 кг конопляної олії – 206,65 грн, 1 саше-пакета конопляної олії – 4,13 грн, 1 кг конопляного «протеїну» – 503,78 грн, 1 кг конопляного борошна – 16,23 грн, 1 кг конопляних висівок – 39,64 грн; рівень рентабельності становить 42,1 %, період окупності – 2,1 роки. Запропонована технологія комплексної переробки насіння промислових конопель може бути рекомендована до застосування в агропромисловому секторі.
In variousgroups of the population of Ukraine due to an unbalanced diet there is a “hidden hunger”, which leads to a slowdown in intellectual development and reduced productivity, falling production capacity as a result of increased morbidity and disability, as well as catastrophic loss of human potential. The article is devoted to the development of technology for complex processing of industrial hemp seeds. It is shown that the scientific substantiation and creation of the specified technology provides production of food hemp products of high quality, and the amount of waste in their production is minimal. A technological scheme of industrial hemp seeds complex processing has been developed, which consists of two main technological lines: hemp seed felling, production of hemp oil and bulk hemp products. These processes can be both sequential and parallel depending on the needs of production. The scheme provides for the production of only hemp kernel, or only oil and cake, or oil and bulk hemp products (flour, “protein” and bran). According to the developed technological scheme of industrial hemp seeds complex processing, the following ready hemp products were obtained: kernel, oil, “protein”, flour and bran. The technical conditions for these products were developed and approved in 2019 by the director of Desnaland Limited Liability Company. Finished products can be used as stand-alone foods and as ingredients in health food technologies. According to the results of the calculations, the cost of 1 kg of hemp kernel is 226.49 UAH, 1 kg of hemp oil is 206.65 UAH, 1 sachet of hemp oil is 4.13 UAH, 1 kg of hemp “protein” is 503.78 UAH, 1 kg of hemp flour is 16.23 UAH, 1 kg of hemp bran is 39.64 UAH; the level of profitability is 42.1 %, the payback period is 2.1 years. The proposed technology of industrial hemp seeds complex processing can be recommended for use in the agro-industrial sector.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4750-2473
orcid.org/0000-0002-0924-5157
orcid.org/0000-0001-5866-668X
orcid.org/0000-0003-0800-6071
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.03.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54782
Appears in Collections:Вісник № 03. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_3_NRST_Sova_Tekhniko-ekonomichne.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.