Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54784
Title: Спосіб захисту електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Заратуйко, Анатолій Вікторович
Keywords: патент; винахід; електричні апарати; тепловий захист; керуючі сигнали; термістори
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 105141 Україна, МПК H02H 5/04 (2006.01) H02H 7/085 (2006.01). Спосіб захисту електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. (Україна). – № a 2013 08219 ; заявл. 01.07.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 10 с. : іл.
Abstract: Спосіб захисту електродвигунів (ЕД) від струмів перевантаження, в якому визначення величини активного опору і подальшого розрахунку температури обмотки ЕД здійснюється при кожному пуску ЕД тільки за рахунок аналізу залежності миттєвої потужності в часі шляхом порівняння екстремальних значень миттєвої потужності, що споживається ЕД в початковий момент часу після пуску. При цьому аналізу піддається лише залежність суми добутків дискретних значень струму, на дискретні значення фазних напруг відповідно. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що при кожному пуску електродвигуна отримують залежність в часі миттєвої потужності, що споживається електродвигуном за час, що дорівнює першому періоду зміни пускового струму, з якої визначають максимальне й мінімальне, екстремальні значення та коефіцієнт, за величиною якого визначають температуру нагрітої обмотки. Знайдене значення порівнюють з температурною уставкою, у випадку, якщо, виробляють два керуючих сигнали: один на спрацьовування захисту і другий на формування часу блокування повторного вмикання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54784
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Koboziev_Patent_105141.pdf507,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.