Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54798
Title: Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів
Other Titles: A methodological approach to assessing the development of the internal market for goods
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: внутрішній ринок; розвиток; методичний підхід; індикатор; коефіцієнт; internal market; development; methodological approach; indicator; coefficient
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Лібуркіна Л. М.
Citation: Мардус Н. Ю. Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів / Н. Ю. Мардус // Проблеми економіки = The problems of economy. – 2018. – № 2 (36). – C. 98-104.
Abstract: Метою статті є дослідження формування методичного підходу до оцінки характеру розвитку внутрішнього ринку товарів, який поєднує в собі методи оцінювання стану внутрішнього ринку товарів та методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку товарів, передбачені відповідними методичними підходами. Для досягнення мети дослідження було вирішено наступні завдання: досліджено методологічний апарат, який поєднує в собі методи оцінювання стану внутрішнього ринку товарів та методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку товарів, передбачені відповідними методичними підходами. Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів передбачає здійснення декількох етапів. Серед них першим етапом є формування із застосуванням методу міжсистемної відповідності системи коефіцієнтів розвитку внутрішнього ринку товарів відповідно до показників оцінки стану, що містяться в інформаційній базі. За другим блоком показників оцінки структурного характеру пропонується визначати показники оцінки структури за товарними групами та показники оцінки структури за суб'єктами. За третім блоком пропонується визначати показники оцінки розвиненості інфраструктури. З цією метою використовується метод систематизації даних, що містяться в інформаційній базі для оцінки стану внутрішнього ринку, що дозволяє впорядкувати показники та розподілити на три основні блоки: показники оцінки функціонального характеру; показники оцінки структурного характеру; показники оцінки факторно-обумовлюючого характеру. У результаті обґрунтовано розподіл показників оцінки стану внутрішнього ринку з врахуванням їхньої інформаційної різнорідності. У статті сформовано методичний підхід до оцінки стану внутрішнього ринку товарів, який передбачає формування системи показників оцінки стану внутрішнього ринку товарів з метою використання методу систематизації даних, які містяться в інформаційній базі, для оцінки стану внутрішнього ринку товарів і оцінки його розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є оцінка розвитку внутрішнього ринку товарів, що базується на пропонованому у статті методичному підході оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів.
The aim of the article is to study the formation of a methodological approach to assessing the development character of the internal market for goods, which combines methods for assessing the state of the internal market for goods and methods for assessing the development of the internal market for goods, as provided by appropriate methodological approaches. To achieve the goal of the research, there studied the methodological apparatus that combines methods for assessing the state of the internal market for goods and methods for assessing the development of the internal market for goods, as provided by appropriate methodological approaches. A methodological approach to assessing the development of the internal market for goods involves several stages. Among them, the first stage is the formation of indicators for assessing the state that are contained in the information base, with using the method of inter-system conformity, based on the system of coefficients of development of the internal market for goods. Regarding the second block of indicators used for assessing the structural character, it is proposed to determine the indicators for assessing the structure by commodity groups and the indicators for assessing the structure by entities. As to the third block, it is proposed to determine the indicators for assessing the infrastructure development. For this purpose, there used a method to systematize the data contained in the information base for assessing the state of the internal market, which allows to order the indicators and divide them into three main blocks: indicators for assessing the functional character; indicators for assessing the structural character; indicators for assessing factors that determine the character. As a result, the distribution of indicators for assessing the state of the internal market based on their information heterogeneity is justified. In the article there generated a methodological approach to assessing the state of the internal market for goods that implies the formation of a system of indicators for assessing the state of the internal market for goods with the use of the method for systematization of data contained in the information base for assessing the state of the internal market for goods and its development. Prospects for further research in this area are assessing the development of the internal market for goods based on the methodological approach proposed in the article for assessing the development of the internal market for goods.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54798
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PE_2018_2_Mardus_Metodychnyi_pidkhid.pdf471,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.