Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54803
Title: Спосіб визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму і його непарних гармонік шляхом множення залежностей струму від часу на гратчасту дельта-функцію з різними інтервалами дискретизації
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Keywords: патент; винахід; електричні кола; математичні операції; чисельне інтегрування
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 102741 Україна, МПК (2013.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00. Спосіб визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму і його непарних гармонік шляхом множення залежностей струму від часу на гратчасту дельта-функцію з різними інтервалами дискретизації / Кобозєв О. С., Середа О. Г. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г. (Україна). – № a 2011 13048 ; заявл. 07.11.2011 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 13 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до способів визначення параметрів електричних кіл, зокрема гармонійної характеристики чотиридротяної мережі 0,4 кВ з нелінійними видами навантажень. Задача винаходу - розробка способу визначення діючих значень періодичного несинусоїдального фазного струму, який за рахунок вибору часового інтервалу дискретизації ґратчастої дельта-функції, що відповідає додатковому значенню, дозволяє визначати як діюче значення суми усіх гармонік фазного струму, так і діючі значення струмів кожної з n гармонік, а також знизити необхідну для цього кількість математичних операцій порівняно з існуючими методами. Для цього, до відомого способу, в якому інтервал дискретизації залежності фазного струму від часу визначають в 3 і більше разів менший за період зміни струму найвищої k-ї непарної гармоніки струму, визначають інтервали дискретизації в 2 рази меншими за період зміни струму кожної n-ї гармоніки. В останньому випадку діюче значення струму визначається без урахування струму n-ї гармоніки, що дозволяє за рахунок достатньо простих математичних операцій визначити діюче значення струму n-ї гармоніки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54803
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Koboziev_Patent_102741.pdf699,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.