Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54851
Назва: Міжнародний бізнес в Україні: податкова складова
Інші назви: International business in Ukraine: tax component
Автори: Береза, Ірина Віталіївна
Соколенко, Володимир Анатолійович
Ключові слова: інвестування; податковий тягар; правило трансфертного ціноутворення; правило «тонкої капіталізації»; investment; tax burden; transfer pricing rule; "thin capitalization" rule
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Береза І. В. Міжнародний бізнес в Україні: податкова складова / І. В. Береза, В. А. Соколенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 46-49.
Короткий огляд (реферат): У системі заходів регулювання міжнародного бізнесу податкова складова має виняткове значення. Розвиток бізнесу значною мірою залежить від інструментів податкової політики, актуальним завданням якої є створення оптимального податкового поля в Україні, для розвитку відкритої національної економічної системи. Статтю присвячено вивченню теоретичних та практичних податкових аспектів у міжнародному бізнесі України. Ефективний рівень і режим оподаткування сприяє залученню іноземного капіталу, розвитку міжнародного бізнесу, збільшення державних доходів і зростання валового внутрішнього продукту країни. Розглядаються чинники які гальмують процес інвестування до нашої країни. Аналізуються проблеми, а також шляхи їх вирішення, щодо податкової складової бізнесу України. Детально зосереджується увага на деякі податкові аспекти до яких в першу чергу належать: правила трансфертного ціноутворення, правило «тонкої капіталізації», правила звітності міжнародних груп компаній в розрізі країн. Висвітлено сутнісні характеристики, ознаки та правила трансфертного ціноутворення та «тонкої капіталізації». Розглянуто дії щодо Плану дій BEPS, які прогнозують ліквідувати недоліки міжнародного податкового регулювання та розбіжності в національному податковому законодавстві різних країн, які сприяють «приховуванню» корпоративного прибутку та штучного його переміщенні до низькоподаткових юрисдикцій, де вже компанії не здійснюють економічну діяльність. Сформовано пропозиції щодо удосконалення законопроектів, які дозволять визнати Україну як країну, що співпрацює з питань оподаткування. Ці законопроекти дадуть змогу зміцнити економічний зв'язок між Україною та країнами СНД і Східної Європи. Відновлення і зміцнення цих зв'язків, це найлегше на сьогодні, оскільки кожна сторона відчуває потребу в цьому. Саме зараз Україна вживає заходи щодо їх відновлення на основі ефективного ринкового механізму економічної взаємодії.
In the system of regulation of international business, the tax component is of exceptional importance. The development of bus iness is largely dependent on tax policy tools, the actual task of which is to create an optimal tax field in Ukraine, for the development of an open national economic system. The article is devoted to the study of theoretical and practical tax aspects in the international business of Ukraine. Effective level and taxation regime helps to attract foreign capital, develop international business, increase state revenues and increase gross domestic product of the country. The factors hindering the process of investing in our country are considered. The problems, as well as ways of their solution, concerning the tax component of Ukrainian business are analyzed. Detailed attention is focused on some tax aspects, which primarily include: tra nsfer pricing rules, the rule of "thin capitalization", the rules of reporting of international groups of companies by country. Essential characteristics, features and rules of transfer pricing and "thin capitalization" are highlighted. The actions on the BEPS Action Plan are considered, which pr opose to eliminate the shortcomings of international tax regulation and differences in the national tax legislation of different countries, which pr omote "concealment" of corporate profits and its artificial transfer to low tax jurisdictions, where compani es are no longer engaged in economic activity. The proposals on the improvement of bills that will recognize Ukraine as a cooperating country on taxation issues have been formed. These bills wi ll make it possible to strengthen the economic link between Ukraine and the countries of the CIS and Eastern Europe. Recovering and strengthening these ties is the easiest to date, as each party feels that need. Right now Ukraine is taking measures for their restoration on the basis of an effecti ve market mechanism of economic interaction.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.46
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54851
Розташовується у зібраннях:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Bereza_Mizhnarodnyi.pdf696,09 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.