Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54851
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБереза, Ірина Віталіївнаuk
dc.contributor.authorСоколенко, Володимир Анатолійовичuk
dc.date.accessioned2021-11-15T13:21:50Z-
dc.date.available2021-11-15T13:21:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБереза І. В. Міжнародний бізнес в Україні: податкова складова / І. В. Береза, В. А. Соколенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 46-49.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54851-
dc.description.abstractУ системі заходів регулювання міжнародного бізнесу податкова складова має виняткове значення. Розвиток бізнесу значною мірою залежить від інструментів податкової політики, актуальним завданням якої є створення оптимального податкового поля в Україні, для розвитку відкритої національної економічної системи. Статтю присвячено вивченню теоретичних та практичних податкових аспектів у міжнародному бізнесі України. Ефективний рівень і режим оподаткування сприяє залученню іноземного капіталу, розвитку міжнародного бізнесу, збільшення державних доходів і зростання валового внутрішнього продукту країни. Розглядаються чинники які гальмують процес інвестування до нашої країни. Аналізуються проблеми, а також шляхи їх вирішення, щодо податкової складової бізнесу України. Детально зосереджується увага на деякі податкові аспекти до яких в першу чергу належать: правила трансфертного ціноутворення, правило «тонкої капіталізації», правила звітності міжнародних груп компаній в розрізі країн. Висвітлено сутнісні характеристики, ознаки та правила трансфертного ціноутворення та «тонкої капіталізації». Розглянуто дії щодо Плану дій BEPS, які прогнозують ліквідувати недоліки міжнародного податкового регулювання та розбіжності в національному податковому законодавстві різних країн, які сприяють «приховуванню» корпоративного прибутку та штучного його переміщенні до низькоподаткових юрисдикцій, де вже компанії не здійснюють економічну діяльність. Сформовано пропозиції щодо удосконалення законопроектів, які дозволять визнати Україну як країну, що співпрацює з питань оподаткування. Ці законопроекти дадуть змогу зміцнити економічний зв'язок між Україною та країнами СНД і Східної Європи. Відновлення і зміцнення цих зв'язків, це найлегше на сьогодні, оскільки кожна сторона відчуває потребу в цьому. Саме зараз Україна вживає заходи щодо їх відновлення на основі ефективного ринкового механізму економічної взаємодії.uk
dc.description.abstractIn the system of regulation of international business, the tax component is of exceptional importance. The development of bus iness is largely dependent on tax policy tools, the actual task of which is to create an optimal tax field in Ukraine, for the development of an open national economic system. The article is devoted to the study of theoretical and practical tax aspects in the international business of Ukraine. Effective level and taxation regime helps to attract foreign capital, develop international business, increase state revenues and increase gross domestic product of the country. The factors hindering the process of investing in our country are considered. The problems, as well as ways of their solution, concerning the tax component of Ukrainian business are analyzed. Detailed attention is focused on some tax aspects, which primarily include: tra nsfer pricing rules, the rule of "thin capitalization", the rules of reporting of international groups of companies by country. Essential characteristics, features and rules of transfer pricing and "thin capitalization" are highlighted. The actions on the BEPS Action Plan are considered, which pr opose to eliminate the shortcomings of international tax regulation and differences in the national tax legislation of different countries, which pr omote "concealment" of corporate profits and its artificial transfer to low tax jurisdictions, where compani es are no longer engaged in economic activity. The proposals on the improvement of bills that will recognize Ukraine as a cooperating country on taxation issues have been formed. These bills wi ll make it possible to strengthen the economic link between Ukraine and the countries of the CIS and Eastern Europe. Recovering and strengthening these ties is the easiest to date, as each party feels that need. Right now Ukraine is taking measures for their restoration on the basis of an effecti ve market mechanism of economic interaction.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectінвестуванняuk
dc.subjectподатковий тягарuk
dc.subjectправило трансфертного ціноутворенняuk
dc.subjectправило «тонкої капіталізації»uk
dc.subjectinvestmenten
dc.subjecttax burdenen
dc.subjecttransfer pricing ruleen
dc.subject"thin capitalization" ruleen
dc.titleМіжнародний бізнес в Україні: податкова складоваuk
dc.title.alternativeInternational business in Ukraine: tax componenten
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.46-
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Bereza_Mizhnarodnyi.pdf696,09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.