Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54866
Название: Методичні рекомендації стосовно організації системи управління інтелектуальним потенціалом машинобудівного підприємства
Другие названия: Methodological recommendations regarding the organization of the intellectual potential management system of the machine-building enterprise
Авторы: Марчук, Леся Сергіївна
Ключевые слова: інтелектуальний потенціал; методичні рекомендації; фактори впливу; система управління; творчість; креативність; професіоналізм; intellectual potential; methodical recommendations; factors of influence; management system; creativity; professionalism
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Марчук Л. С. Методичні рекомендації стосовно організації системи управління інтелектуальним потенціалом машинобудівного підприємства / Л. С. Марчук // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 65-68.
Краткий осмотр (реферат): В умовах сьогодення сталий розвиток та глобалізаційні процеси суттєво впливають на стан світової економіки, а її розвиток визначається рівнем використання інтелектуального потенціалу. Найважливішим та значущим процесом являється інтелектуалізація не лише економіки та виробництва, а й управління, що в свою чергу відповідає за високу кваліфікацію персоналу та безперервну освіту. Інтелектуальний потенціал в управлінській діяльності підприємства відіграє досить важливу роль, адже має цілий ряд специфічних особливостей: навички, здібності, компетенції, трудові та інтелектуальні ресурси, знання, ідеї, технології тощо. Основою для формування інтелектуального потенціалу підприємств являється персонал. Тому постає наукове завдання – провести аналіз показників, які впливають на результати управління інтелектуальним потенціалом підприємств машинобудівної галузі. Інтелектуальні ресурси в процесі творчої діяльності зазнають значних змін: зростання психологічних навантажень, заміна цінностей, світогляду населення, соціальних орієнтацій. Це змушує керівництво застосовувати нові морально-етичні та економічні стимули до підлеглих задля удосконалення творчої роботи та рівня мотивації. Саме це потребує методичних рекомендацій для організації системи управління інтелектуального потенціалу машинобудівного підприємства.Найбільш ефективний спосіб управління інтелектуальним потенціалом є поетапний, тому що на кожному етапі враховуються цілі та потреби складових частин. Аналіз світових тенденцій розвитку сучасних підприємств показав, що найважливіше значення має концепція управління трудовими ресурсами. У статті проведено аналіз методичних підходів управління інтелектуальним потенціалом, який довів, що на сьогоднішній день не існує єдиної та максимально точної системи управління. Тому було розроблено та запропоновано власні методичні рекомендації інтелектуалізації управління.
In today's conditions, sustainable development and globalization processes significantly affect the state of the world economy, and its development is determined by the level of use of intellectual potential. The most important and significant process is the intellectualization of not only the economy and production, but also management, which in turn is responsible for highly qualified staff and continuing education. Intellectual potential in the management of the enterprise plays a very important role, because it has a number of specific features: skills, abilities, competencies, labor and intellectual resources, knowledge, ideas, technologies and more. The basis for the formation of the intellectual potential of enterprises is the staff. Therefore, there is a scientific task - to analyze the indicators that affect the results of managing the intellectual potential of enterprises in the engineering industry. Intellectual resources in the process of creative activity are undergoing significant changes: the growth of psychological stress, the replacement of values, worldviews, social orientations. This forces management to apply new moral, ethical and economic incentives to subordinates to improve creative work and motivation. This is what requires guidelines for the organization of the management system of the intellectual potential of the machinebuilding enterprise. The most effective way to manage intellectual potential is step-by-step, because at each stage the goals and needs of the components are taken into account. Analysis of global trends in modern enterprises has shown that the most important concept is human resource management. The article analyzes the methodological approaches to the management of intellectual potential, which proved that today there is no single and most accurate management system. Therefore, our own methodological recommendations for the intellectualization of management were developed and proposed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7108-1632
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.65
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54866
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2021_1_EN_Marchuk_Metodychni_rekomendatsii.pdf252,11 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.