Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54875
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХарченко, Алла Олександрівнаuk
dc.contributor.authorГолєніщева, Оксана Вікторівнаuk
dc.date.accessioned2021-11-17T09:28:40Z-
dc.date.available2021-11-17T09:28:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationХарченко А. О. Інвестиційна привабливість країни та її складові / А. О. Харченко, О. В. Голєніщева // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 24-31.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54875-
dc.description.abstractВажливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку будь-якої економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати низку переваг, основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне використання внутрішніх ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Можливості залучення в країну інвестицій залежать в першу чергу від умов для інвесторів, які в ній створені, тобто від інвестиційної привабливості країни. В роботі обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають сутність поняття інвестиційна привабливість. Показано, що інвестиційну привабливість доцільно розглядати як інтегральну (факторіальну) характеристику, оскільки інвестиційна привабливість країни віддзеркалює сучасний стан та рівень розвитку держави, який визначається сукупністю її економічних, політичних, соціальних, культурних, науково-технологічних, інфраструктурних, фінансових, ресурсно-сировинних, екологічних та інших чинників, які обумовлюють платоспроможній попит на інвестиції. Тобто, цей параметр є сукупною оцінкою всіх галузей функціонування держави. Запропонований в роботі підхід до оцінки рівня інвестиційної привабливості країни дозволяє виявити і обґрунтувати причини і проблеми в економіці, ступінь їх важливості та невідкладності, з’являється можливість комплексного уявлення про вплив різних факторів на підвищення чи зменшення інвестиційної привабливості держави та виникає база для активного підходу до виявлення її складових частин.uk
dc.description.abstractImportant role in creating favorable conditions for the development of any economy is played by foreign investment. The attraction of foreign investment enables the recipient country to obtain a number of advantages, the main of which is the improvement of the balanc e of payments; transfer of the latest technologies and know-how; complex use of internal resources; development of export potential and reduction of dependence on imports; achievement of socio-economic effect (increase of employment level, development of social i nfrastructure, etc.). Possibilities of attracting investments into the country are depended first of all for the conditions for the investors who are created, that is, from the investment attractiveness of the country. The paper substantiates the theoretical positions that reveal the essence of the notion of investment. It is shown that investment attractiveness should be considered as an integral (factorial) characteristic, since the investment attractiveness of the country reflects the curr ent state and level of development of the state, which is determined by the set of its economic, political, social, cultural, scientific and technol ogical, infrastructure, financial, resource and raw materials, environmental and other factors that determine the solvent d emand for investment. That is, this parameter is a cumulative estimate of all industries of the state's operation. The proposed approach to the estimation attractiveness of the country allows us to identify and assess the causes and problems in the economy, the degree of their importance and urgency, there is an opportunity to comprehend the influence of various factors on the increase or decrease of investment attractiveness of the state and there is a basis for an active approach to the identification of its constituent parts.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectпрямі іноземні інвестиціїuk
dc.subjectінвестиційна привабливість регіонуuk
dc.subjectінвестиційна привабливість галузіuk
dc.subjectdirect foreign investmenten
dc.subjectinvestment attractiveness of the regionen
dc.subjectinvestment attractiveness of the industryen
dc.titleІнвестиційна привабливість країни та її складовіuk
dc.title.alternativeInvestment attractiveness of the country and her componentsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.24-
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Kharchenko_Investytsiina.pdf588,16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.