Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54902
Title: Сутність та визначення комплаєнс-ризику
Other Titles: The essence and definition of compliance risk
Authors: Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Keywords: комплаєнс; комплаєнс-контроль; промислові підприємства; compliance; compliance-control; industrial enterprises
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кобєлєва Т. О. Сутність та визначення комплаєнс-ризику / Т. О. Кобєлєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 116-121.
Abstract: У практичній діяльності промислового підприємства концепція комплаєнс тісно пов’язана з системою управління/контролю в організації, а також з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил і стандартів наглядових органів, галузевих асоціацій та організацій, кодексів поведінки і т.п. Метою статті є дослідження теоретико-методологічної основи комплаєнс-ризику і можливостей використання цієї категорії в організаційно-економічній діяльності промислового підприємства з метою забезпечення його стабільної та ефективної роботи. Поняття комплаєнс-ризику стосовно промислової сфері в українському законодавстві не закріплено, але воно успішно використо вується в банківській справі і може бути успішно адаптовано до особливостей промислового підприємства. Стосовно до промислових підприємств пропонується визначати комплаєнс-ризик, як ризик застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, суттєвого фінансового збитку, втрати частки ринку або втрати репутації підприємством у результаті недотримання ним законів, інструкцій, правил, стандартів саморегулюючих організацій, або зовнішніх і внутрішніх кодексів поведінки, що стосуються виробничо -підприємницької діяльності. Комплаенс-функція дозволяє звернути увагу на безліч різних аспектів комплаенс-ризиків: від фінансових ризиків - до ризиків втрати репутації, від корупції - до кодексу поведінки працівників, і саме такий комплексний підхід дозволяє пров одити найбільш ефективний моніторинг діяльності підприємства і приймати зважені і продумані рішення, створювати ситуації, при як их можливість виникнення комплаєнс-ризику мінімальна. У статті доведено, якщо підприємство планує вихід на міжнародний ринок, робота з комплаенс-функцією є необхідною умовою розвитку і подальшої співпраці, так як багато закордонних партнерів працюють виключно з організа ціями, які виконують міжнародні стандарти в тому числі і в роботі з контролем комплаєнс-ризиків.
In the practice of an industrial enterprise, the concept of compl iance is closely linked to the management/control system in the organization, as well as to the risks of non-compliance, non-compliance with the laws, regulations, rules and standards of supervisory authorities, industry associations and organizations, codes of conduct, etc. The purpose of the article is to investigate the theoretical and methodological basis of compliance risk and the possibilities of using this category in the organizational and economic activities of an industrial enterprise in order to ensure its stable and efficient operation. The concept of compliance risk with respect to industrial sphere is not enshrined in the Ukrainian legislation, but it is successfully used in banking and can be successfully adapted to the characteristics of an industrial enterprise. For industrial enterprises, it is proposed to define compliance risk as the risk of the application of legal or regulatory penalties, material financial loss, loss of market share or loss of reputation by an enterprise as a result of non-compliance with laws, regulations, rules, standards of self-regulatory organizations or external and internal codes or regulations, concerning production and business activity. The compliance function draws attention to many different aspects of compliance risks: from financial risks to reputational risks, from corruption to the code of conduct of employees, and this comprehensive approach allows for the most effective monitoring of the enterprise activity and to make informed and thoughtful decisions, create situations where the risk of compliance risk is minimal. In the article it is proved that if an enterprise plans to enter the international market, work with the compliance function is a prerequisite for development and further cooperation, since many foreign partners work exclusively with organizations that comply with international standards, including in the work with compliance risk control.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6618-0380
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.116
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54902
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Kobielieva_Sutnist.pdf580,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.