Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54903
Title: Конспект лекцій з курсу "Управління інвестиційним капіталом"
Authors: Федоренко, Ірина Анатоліївна
Носирєв, Олександр Олександрович
Keywords: конспект лекцій; фінансові інвестиції; підприємницька діяльність; конкурентоспроможність; комерційна діяльність; фондові біржі
Issue Date: 2021
Citation: Конспект лекцій з курсу "Управління інвестиційним капіталом" [Електронний ресурс] : для студентів другого (магістер.) рівня вищої освіти спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та студентів економ. і менеджер. спец. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад.: І. А. Федоренко, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 124 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54903.
Abstract: Дисципліна «Управління інвестиційним капіталом» спрямована на формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства. Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін: «Фінанси підприємств», «Фінансова звітність та фінансовий аналіз», «Інвестиційна та інноваційна діяльність», тощо. Знання принципів та особливостей «Управління інвестиційним капіталом» надасть можливість: - використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання з метою досягнення максимального економічного чи позаекономічного ефекту в поточному та перспективному періодах; - управляти інвестиційними програмами та проектами, застосовувати інструментарій фундаментального та технічного аналізу, ставити відповідні завдання, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням табличних редакторів, систем управління базами даних та пакетів прикладних програм; - застосовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і практики управління інноваційним розвитком підприємства в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту; - застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем управління інвестиційним капіталом з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. Методологія вивчення курсу включає певну сукупність конкретних методів, а саме: історичний, макроекономічний та мікроекономічний підхід до оцінки процесів і явищ, що припускають об’єктивну можливість розробки інвестиційного проекту; застосування сучасного наукового інструментарію прийняття управлінських рішень та оцінки ефективності інвестиційних проектів, аналіз, узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного інноваційно-інвестиційного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Для цього у процесі вивчення курсу треба опанувати теоретичними засадами здійснення інвестиційної діяльності, розглянути чинне законодавство, що регламентує її, виявити та вивчити практичні особливості управління інвестиційним капіталом та підвищення її ефективності. Конспект лекцій містить стислий зміст курсу, найважливіші теоретичні положення, контрольні запитання для самоконтролю знань, що надають можливості перевірити рівень засвоєння отриманих знань з курсу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7826-7248
orcid.org/0000-0003-4089-3336
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54903
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Fedorenko_Upravlinnia.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.