Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54905
Title: Методичні вказівки до cамостійної роботи з розрахункового завдання
Authors: Федоренко, Ірина Анатоліївна
Власова, Наталія Олексіївна
Keywords: методичні вказівки; необоротні активи; трудові ресурси; оборотні активи; банкрутство; собівартість продукції; конкурентоспроможність; цінова політика; доходи; рентабельність
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до cамостійної роботи з розрахункового завдання з курсу "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад.: І. А. Федоренко, Н. О. Власова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 65 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54905.
Abstract: Розрахункове завдання складається із двох основних частин: теоретичної та розрахунково-аналітичної. Воно виконується студентом самостійно на основі особистого вивчення спеціальної літератури за вибраною темою. Література до теми розрахункового завдання підбирається самим студентом, а її список приводиться наприкінці роботи. Практична (аналітична) частина завдання виконується на основі загальної статистичної інформації, яку студент збирає самостійно на основі офіційних публікацій та на сайті Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua), відповідно до теми та завдання розрахункового завдання. Крім цього, керівник розрахункового завдання від кафедри може доповнити завдання додатковою економічною інформацією для виконання відповідних розрахунків та аналітичних висновків. Обробку інформації, її оформлення та усі необхідні розрахунки студент виконує самостійно. Під час роботи над теоретичною частиною з метою поглибленого вивчання й висвітлення розглянутих питань необхідно поряд з навчальною літературою використовувати монографії, що відповідають темі, довідкові матеріали (енциклопедії, довідники, статистичні збірники), новинки періодичної преси (журнальні й газетні статті). У списках використаної літератури, що повинен включати не менш двадцяти найменувань, варто вказувати тільки ті джерела, які згадуються або на які є посилання у роботі. При рішенні питань зі структури розрахункового завдання та змісту окремих його розділів необхідно керуватися зразковим планом та завданням. Розрахункове завдання повинен складатися із трьох-чотирьох підрозділів: теоретичної частини (1-2-е питання); аналітично-розрахункової частини з використанням практичних матеріалів підприємства, що наведені у завданні (3-е питання), в якій визначаються зміни, що відбулися, певна система факторів, що впливає або вплинула, на визначені зміни; частини, в якій обґрунтовуються теоретичні та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалювання розглянутих питань або поліпшення стану досліджуваного підприємства (4-е питання). Крім перерахованих основних підрозділів, розрахункове завдання повинен містити вступ, висновки, список використаної літератури й зміст.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7826-7248
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54905
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunkove_zavdannia.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.