Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54906
Title: Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи
Authors: Федоренко, Ірина Анатоліївна
Носирєв, Олександр Олександрович
Keywords: методичні вказівки; фінансування; економіка; формування платіжних потоків; рекламні проспекти
Issue Date: 2021
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу "Управління інвестиційним капіталом" [Електронний ресурс] : для студентів для студентів спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та економ. і менеджер. спец. / уклад.: І. А. Федоренко, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54906.
Abstract: Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни "Управління інвестиційним капіталом". Вона виконується для закріплення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних та індивідуальних занять, вироблення в студентів уміння самостійної розробки інвестиційних проєктів, підготовки бізнес-планів та інших інформаційних документів, що характеризують інвестицію. Тематикою курсової роботи є обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проєкту. Задачею виконання курсової роботи з дисципліни "Управління інвестиційним капіталом" є формування в студентів навичок з: - формування інформаційної бази при підготовці інвестиційного проєкту; - моделювання інвестиційного процесу; - оцінки ефективності інвестицій; - підготовки різноманітних організаційно-інформаційних форм, що характеризують інвестиції. Мета курсової роботи полягає у прогнозуванні параметрів інвестиційного проєкту, оцінці ефективності інвестицій, підвищенні обґрунтованості інвестиційних рішень. Об'єктом дослідження є інвестиційні проєкти, які впроваджуються на промислових підприємствах. Інформаційна база дослідження: Вихідний матеріал добирається студентами на підприємстві під час проходження практики, з опублікованих літературних джерел, матеріалів фінансово-економічної звітності, бізнес-планів підприємств тощо. Методи дослідження: методи системного, економічного аналізу, економіко-статистичні методи, методи моделювання. Тема курсової роботи: Обґрунтування параметрів інвестиційного проєкту. Розрахунки в роботі виконуються тільки за тими формулами, які відповідають конкретній ситуації, що розглядається. В аналізі інвестицій необхідно враховувати галузеву приналежність суб’єкта господарювання. Це пов’язано із впливом галузевої специфіки на фінансовий і інвестиційний цикли підприємства, ресурсний потенціал і джерела фінансування. Порівняльну оцінку інвестицій доцільно здійснювати за підприємствами, що належать до однієї галузі народного господарства. Для аналізу інвестиційного капіталу використовують різноманітні фінансові коефіцієнти, їх склад визначається відповідно до цілей і глибини аналізу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7826-7248
orcid.org/0000-0003-4089-3336
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54906
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Upravlinnia.pdf791,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.