Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54907
Title: Основи наукових досліджень
Authors: Носирєв, Олександр Олександрович
Федоренко, Ірина Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; теми рефератів; система оцінювання знань; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; економіка
Issue Date: 2021
Citation: Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та економ. і менеджер. спец. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад.: О. О. Носирєв, І. А. Федоренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 44 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54907.
Abstract: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи розроблені відповідно до змісту програми та робочої програми навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень". Головна мета методичних рекомендацій полягає у сприянні розвитку в студентів здатності до самонавчання та самовдосконалення. Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблене засвоєння теоретичних знань, опанування практичними навичками щодо засобів, сфер, об'єктів і механізмів державного регулювання економіки. Методика вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» базується на єдності лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. У розрізі кожної теми подаються ключова термінологія, методичні поради стосовно самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вказівки щодо рекомендованих джерел. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються питання для самоконтролю. В окремих розділах запропоновано тематику індивідуальних завдань, подано питання для підготовки до модульного контролю та приклади тестових завдань, питання до підсумкового контролю у формі заліку, систему оцінювання поточної успішності та знань студентів за результатами поточного та підсумкового семестрового контролю, список рекомендованих джерел. Метою курсу є оволодіння теоретико-методичними та практичними навичками науково-дослідної роботи,вивчення теоретичних засад і методів наукових досліджень; набуття вмінь та навичок підготовки, організації, планування та проведення економічного дослідження, а також вміння трактування та представлення його результатів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4089-3336
orcid.org/0000-0001-7826-7248
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54907
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Osnovy.pdf734,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.