Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54917
Title: Автоматизована система керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування
Other Titles: Automated control system for the installation of complex gas preparation for transportation
Authors: Леонтьєв, Петро Володимирович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.07 – автоматизація процесів керування
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Кулінченко Георгій Васильович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Дорофєєв Юрій Іванович
Keywords: автореферат дисертації; автоматизована система керування; процес підготовки газу до транспортування; процес сепарації вологи; екстремальний регулятор; електропривод дросельного пристрою; надкритична течія; дисперсність потоку газу; газотранспортна мережа; SCADA-система; automated control system; gas treatment preparation process; moisture separation process; extreme regulator; electric throttle device; supercritical flotation; gas stream dispersion; gas transmission network; SCADA system
УДК: 681.533.36
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Леонтьєв П. В. Автоматизована система керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Петро Володимирович Леонтьєв ; [наук. керівник Кулінченко Г. В.] ; Сум. держ. ун-т. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: с. 19-22. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021. Дисертаційна робота присвячена розв'язанню науково-практичної задачі підвищення ефективності процесу сепарації вологи з потоку стисненого газу за рахунок зменшення часу та коливальності перехідних процесів в умовах дії нестаціонарних збурень параметрів потоку газу. Наявність затримок у часі реакції об'єкта на керуючі впливи регулятора зумовлює використання підпорядкованого та адаптивного керування процесами охолодження та сепарації вологи, які супроводжують підготовку газу до транспортування. Для побудови системи керування вибрана дворівнева структура, що забезпечує зв'язок периферійного обладнання та робочого місця оператора установки. На базі розроблених моделей процесів підготовки газу до транспортування проведена ідентифікація параметрів експериментальної установки сепарації вологи із потоку повітря та відпрацьовані методи синтезу регуляторів процесу підготовки газу до транспортування. Використання засобів автоматизації моделювання об'єктів у середовищі MATLAB дозволило отримати багатоточкову лінеаризовану модель об'єкта. Відповідно до критерію керування, що формулюється як «максимізація витрат осушеного газу при мінімальному відхиленні від температури точки роси», побудовано двоконтурний регулятор процесу сепарації вологи. Внутрішній контур створено за допомогою адаптивного регулятора тиску за табличним методом керування. Налаштування адаптивного регулятора корегуються в залежності від змін параметрів газового потоку, що надходить на дроселювання. Зовнішній контур створено шляхом впровадження екстремального регулювання за кроковим методом, що забезпечує максимізацію витрат осушеного газу та стійкість параметрів під час процесу керування. Електропривод положення засувки, яке визначає площу перерізу дроселя, тобто режим дроселювання, побудовано на базі крокового двигуна. В результаті структурно-параметричного синтезу регуляторів установки реалізовано релейні регулятори процесів додаткового охолодження потоку та утримання фазової рівноваги шляхом регулювання рівня конденсату. З метою впровадження результатів досліджень у промисловість розроблена SCADA-система експериментальної установки сепарації вологи та реалізована мнемосхема керування процесом сепарації.
The dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.07 – Automation of control processes. – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2021. The thesis is dedicated to the solution of the scientific and practical issue of increasing the efficiency of the moisture separation process from compressed gas stream by reducing the time and fluctuations of transient processes under the conditions of transient disturbance parameters of the gas stream.The presence of delays in the reaction time of the object to the control effects of the regulator leads to the use of subordinate and adaptive control of the cooling and moisture separation processes that accompany the preparation of gas for treatment. A two-tier structure has been chosen to build the control system, which provides communication between the peripheral equipment and the workplace of the unit operator. On the basis of the developed models of gas treatment preparation processes, the identification of parameters of moisture separation experimental unit from the air flow has been carried out and the methods of synthesis of regulators of gas treatment preparation process have been worked out. The use of object modelling automation tools in MATLAB environment has made it possible to obtain a multipoint linearized object model. According to the control criterion, which is formulated as "maximization of dried gas consumption with minimal deviation from the dew point temperature", a two-circuit regulator of the moisture separation process is built. The inner circuit is created using an adaptive pressure regulator according to the tabular control method. The settings of the adaptive regulator are adjusted depending on changes in the parameters of the gas flow entering the throttling. The outer circuit is created by introducing extreme control by the step method, which maximizes the stream of dried gas and the stability of the parameters during the control process. The electric position of the latch, which determines the cross-sectional area of the throttle, i.e. the throttling mode, is built on the basis of a stepper motor. As a result of structural-parametric synthesis of unit regulators, relay regulators of processes of additional stream cooling and phase equilibrium maintenance by regulation of condensate level have been implemented. In order to implement the results of research in industry, a SCADA system of moisture separation experimental unit has been developed and a mnemonic scheme of control of the separation process has been implemented.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54917
Appears in Collections:05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Leontiev_Avtomatyzovana_systema_keruvannia.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.