Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54927
Title: Економічне обґрунтування доцільності проведення ІТ-аутсорсингу та вибору аутсорсера
Other Titles: Economic justification of the expedience of it outsourcing and choice of outsourcer
Authors: Перерва, Петро Григорович
Назаренко, Станіслав Миколайович
Keywords: аутсорсинг; інформаційні технології; інсорсинг; аутсорсер; економічна доцільність; outsourcing; information technologies; insourcing; outsourcer; economic feasibility
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Citation: Перерва П. Г. Економічне обґрунтування доцільності проведення ІТ-аутсорсингу та вибору аутсорсера / П. Г. Перерва, С. М. Назаренко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. пр. – Київ : НТУУ "КПІ", 2021. – № 18. – 13 с.
Abstract: В статті доведено, що для промислових підприємств існують два різноспрямовані шляхи для організації діяльності в сфері інформаційних технологій. Перший - передача окремих ланок ІТ-послуг професіоналів – аутсорсинг. Другий – організація власної ІТ-діяльності і її контроль – інсорсинг. Головним принципом ІТ-аутсорсингу є виконання підприємством-аутсорсі тільки тих функцій (робіт, послуг), які воно може виконувати краще за інших, а передати відібраному аутсорсеру (зовнішньому виконавцю) те, що він робить краще за інших. Дослідження практики застосування ІТ-аутсорсингу показує, що в даний час в більшості випадків використовуються два різновиди ІТ-аутсорсингу: ринковий і організаційний. Концепція ринкового ІТ-аутсорсингу заснована на принципах пошуку і використання (найму) на ринку ІТ-послуг підприємства, створеного без участі підприємства-аутсорсі, яке бажає реорганізувати свою діяльність в сфері інформаційних технологій. Концепція організаційного ІТ-аутсорсингу передбачає виведення тієї чи іншої діяльності промислового підприємства в сфері інформаційних технологій в окреме підприємство. Головним перевага такого рішення є те, що творець (засновник) такого підприємства зберігає за собою основні організаційні та управлінські функції. Тому він має можливість контролювати рівень якості використовуваної продукції (послуг), а також контролювати використання власних ресурсів. Крім того, важливим елементом також є відсутність можливостей (ризику) витоку конфіденційної інформації до своїх конкурентів. Результати проведених досліджень дозволяють сформувати перелік найбільш важливих факторів, які мають ключове значення при обгрунтуванні вибору постачальника ІТ-послуг. Методичні рекомендації щодо вибору постачальника ІТ-послуг – аутсорсера з використанням викладених результатів дослідження включають в себе наступні етапи. Етап 1. Визначаються потенційні ІТ-аутсорсери, виробничо-комерційні результати діяльності яких в основному задовольняють потреби даного підприємства. Етап 2. Складється факторно-аутсорсингова матриця з використанням визначених ступенів вагомості кожного з ключових факторів впливу на обґрунтування вибору постачальника ІТ-послуг. Побудова такого роду матриці ґрунтується на оцінюванні конкретним промисловим підприємством, яке має потребу в отриманні ІТ-послуг, кожного з ключових факторів впливу на обґрунтування вибору постачальника ІТ-послуг. Етап 3. Оцінювання відповідності кожного фактору по кожному кандидату в ІТ-аутсорсери проводиться з використанням вагомості факторів обґрунтування вибору постачальника ІТ-послуг. Етап 4. На основі проведних розрахунків проводиться ранжування потенційних аутсорсерів – інсорсинг.
The article proves that for industrial enterprises there are two different ways to organize activities in the field of information technology. The first is the transfer of certain parts of IT services to professionals - outsourcing. The second is the organization of own IT activity and its control - insourcing. The main principle of IT outsourcing is to perform an outsourcing company only those functions (works, services) that it can perform better than others, and to transfer to the selected outsourcer (external contractor) what he does better than others. A study of the practice of IT outsourcing shows that currently in most cases two types of IT outsourcing are used: market and organizational. The concept of market IT outsourcing is based on the principles of search and use (hiring) in the market of IT services of an enterprise created without the participation of an outsourcing enterprise that wants to reorganize its activities in the field of information technology. The concept of organizational IT outsourcing involves the withdrawal of an industrial enterprise in the field of information technology in a separate enterprise. The main advantage of this solution is that the creator (founder) of such an enterprise retains the basic organizational and managerial functions. Therefore, he has the opportunity to control the level of quality of products (services) used, as well as to control the use of own resources. In addition, an important element is the lack of opportunities (risk) of leakage of confidential information to its competitors. The results of the research allow us to form a list of the most important factors that are key in justifying the choice of IT service provider. Guidelines for choosing an IT service provider - an outsourcer using the above research results include the following steps. Stage 1. Potential IT outsourcers are identified, the production and commercial results of which mainly meet the needs of the enterprise. Stage 2. A factor-outsourcing matrix is developed using certain degrees of importance of each of the key factors influencing the justification of the choice of IT service provider. The construction of such a matrix is based on the assessment of a specific industrial enterprise that needs to obtain IT services, each of the key factors influencing the rationale for choosing an IT service provider. Stage 3. Assessment of compliance of each factor for each candidate for IT outsourcers is carried out using the weight of the factors justifying the choice of IT service provider. Stage 4. On the basis of leading calculations the ranking of potential outsourcers is carried out.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0003-1166-5203
DOI: doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240180
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54927
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekon_visnyk_2021_18_Pererva_Ekonomichne_obgruntuvannia.pdf499,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.