Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54934
Title: Інформаційно–аналітичне забезпечення фінансового планування діяльності промислових підприємств
Other Titles: Information-analytical security financial planning of activities of industrial enterprises
Authors: Носирєв, Олександр Олександрович
Дядюра, Марина Ігорівна
Keywords: прогнозування; джерела інформації; forecasting; information sources
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Носирєв О. О. Інформаційно–аналітичне забезпечення фінансового планування діяльності промислових підприємств / О. О. Носирєв, М. І. Дядюра // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 64-69.
Abstract: У статті досліджено фінансово-економічну сутність фінансового планування та доведено, що проблема формування інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування на промисловому підприємстві набуває дуже важливого значення та потребує чіткого обґрунтування та вирішення. Проаналізовані сучасні методики фінансового планування та прогнозування підприємства, які забезпечують найоб’єктивніші результати діяльності підприємства, та виявлено, що незважаючи на досягнуті результати, проблему формування інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування на промисловому підприємстві досі повністю не вирішено. Зроблено авторську класифікацію інформації для потреб фінансового планування та доведено, що для успішного здійснення фінансового планування фінансовому керівництву рекомендується використовувати достатню інформаційну базу, яка описує індивідуальні особливості фінансової структури підприємства та його позицію на ринку. Досліджені пріоритетні завдання інформаційно‒аналітичного забезпечення процесу фінансового планування. Розроблено систему інформаційно– аналітичного забезпечення фінансового планування діяльності підприємства із зовнішніх джерел. Досліджені показники інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування, що базуються на інформації з внутрішніх джерел. Доведено беззаперечну роль інформаційних ресурсів в діяльності сучасних суб’єктів господарювання будь-якої галузі. З інформації повинен починатися процес управління (вхідна інформація) та інформацією він й закінчується (вихідна інформація), а від надійності, точності, достовірності, об’єктивності, своєчасності отримання даних – ефективної роботи системи інформаційно‒аналітичного забезпечення – і залежить ефективне функціонування суб’єктів господарювання. Таким чином у конкурентних умовах внутрішнього та зовнішнього ринків ефективне функціонування системи інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування сприяє зниженню ризиків та прийняттю раціональних управлінських рішень. Зроблено висновок, що основою системи фінансового планування є фінансовий план, доступність та достовірність інформації впливають на правильність складання цього документа.
The article investigates the financial and economic essence of financial planning and proves that the problem of formation of information and analytical support of financial planning in an industrial enterprise becomes very important and requires a clear rationale and solutions. Analyzed modern methods of financial planning and forecasting companies that provide objective results of the company and found that d espite the results achieved, the problem of formation of information–analytical providing financial planning at an industrial enterprise is still not completely solved. The author's classification of information for the needs of financial planning is made and it is proved that for the successful implementation of financial planning the financial management is recommended to use a sufficient information base that describes the individual characteristics of the financial structure of the enterprise and its position in the market. The priority tasks of information and analytical support of the financial planning process are investigated. The system of information and analytical support of financial planning of the enterprisef rom external sources has been developed. Indicators of information and analytical support of financial planning based on information from internal sources are investigated. The indisputable role of information resources in the activities of modern business entities of any industry is proved. From information must begin the management process (inputs) and information it ends (the output) and the reliability, accuracy, truthfulness, objectivity, timeliness of data, effective operation of the system of information‒analytical security depends on the effective functioning of economic entities. Thus, in competitive conditions of internal and external markets, the effective functioning of the system of information and analytical support of financial planning helps to reduce risks and make rational management decisions. It is concluded that the basis of the financial planning system is the financial plan, the availability and reliability of information affect the correctness of this document.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.64
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54934
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Nosyriev_Informatsiino-analitychne.pdf593,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.