Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54940
Title: Оцінка ефективності менеджменту підприємства
Other Titles: Assessment of efficiency of enterprise management
Authors: Погорєлова, Тетяна Олексіївна
Keywords: критерії ефективності; показники ефективності управлінської діяльності; продуктивність; результативність; performance criteria; management performance indicators; productivity; performance
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Погорєлова Т. О. Оцінка ефективності менеджменту підприємства / Т. О. Погорєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 79-83.
Abstract: Досліджено поняття "ефективність менеджменту", тобто економічна ефективність від впровадження певних організаційно-технічних заходів. Ефективність менеджменту - результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів на підприємстві до витрат, які супроводжують їх одержання. Доведено, що управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об'єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Наведено класифікацію ефективності управлінської діяльності і надано характеристику за сферою застосування, відповідно до об’єктів визначення, за призначенням і методами розрахунку. Розглянуто критерії та систему узагальнених та часткових показників, за допомогою яких оцінюється ефективність менеджменту. Пропонуються умови, яких необхідно дотримуватися для ефективного управління підприємством, досліджено основні складові успіху підприємства. Доведено, що ефективність і продуктивність – це дві концепції, на яких базується кожна стратегія будь-якого підприємства. Провівши комплексне оцінювання підходів до вимірювання результативності, ефективності та якості менеджменту, зроблено висновки, що прибутковий бізнес можливий лише при правильному управлінні. Забезпечити безперервний розвиток підприємства може тільки оптимальна результативність, ефективність та висока якість управління підприємством, що дає змогу підвищити його конкурентоспроможність на цільовому ринку та максимізувати його прибутки.
The concept of "management efficiency", that is, the economic efficiency of the implementation of certain organizational and technical measures, has been studied. The effectiveness of management - the effectiveness of management activities, is defined as the ratio of the results obt ained from the implementation of certain management levers in the enterprise to the costs that accompany their receipt. It is proved that ma nagement activity is one of the most important factors in the functioning and development of enterprises in a market economy. This activity is constantly being improved in accordance with the objective requirements of the production and sale of goods, the complexity of economic ties, the increasi ng role of the consumer in the formation of technical, economic and other parameters of products. The classification of management efficiency is given and characterized by the scope of application, in accordance with the objects of definition, purpose and methods of calculation. The criteria and the system of generalized and particular indicators, with the help of which the effectiveness of management is evaluated, are considered. Conditions are proposed that must be met for the effective management of the enterprise, the main components of the success of the enterprise are investigated. It has been proven that efficiency and productivity are two concepts on which every strategy of any enterprise is based. After a comprehensive assess ment of approaches to measuring performance, efficiency and quality of management, it was concluded that a profitable business is possible only with proper management. To ensure the continuous development of the company can only optimal performance, efficiency and high quality of enterprise management, which allows to increase its competitiveness in the target market and maximize its profits.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8246-7135
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.79
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54940
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Pohorielova_Otsinka.pdf528,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.