Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54965
Title: Дослідження та регулювання ринку праці
Authors: Савченко, Ольга Ігорівна
Keywords: конспект лекцій; економічна діяльність; попит; робоча сила; зайнятість населення; безробіття; трудова міграція; конкурентоспроможність
Issue Date: 2020
Publisher: Моделіст
Citation: Дослідження та регулювання ринку праці : конспект лекцій / уклад. О. І. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2020. – 68 с.
Abstract: У сучасному світі однією з ключових умов ефективності бізнесу є розвиток і раціональне використання трудових ресурсів підприємства. Саме вони стають одним із головних чинників економічної діяльності в часі і просторі, забезпечуючи досягнення поставлених цілей підприємств та макроекономічних показників країни. Сучасні тенденції повязані з певними викликами для підприємств, тому що відбуваються певні диспропорції на ринку праці і, як наслідок, відсутність фахівців певних кваліфікацій. Крім того, висока технологічність і ступінь конкуренції на ринках висуває особливі вимоги до постійного вдосконалення кадрового потенціалу, професійної підготовки, освоєння нової техніки і технологій, дослідження ситуації на ринку праці. Метою викладання навчальної дисципліни "Дослідження та регулювання ринку праці" є формування у студентів системних знань з концептуальних підходів до методів дослідження процесів формування та розвитку ринку праці. Економіка знань зі швидкою зміною технологій потребує зростання професійного рівня людського капіталу та його оновлення. Успішна кар’єра раніше Після опанування дисципліни студент буде вміти: 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. 2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність. 3. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 4. Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних дослідженнях. 5. Демонструвати навички проведення дослідження кон’юнктури ринку праці та визначення ефективності механізму регулювання ринку праці.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4407-6387
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54965
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Savchenko_Doslidzhennia.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.