Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55020
Title: Спільність і відмінності понятійного апарату основних форм реформування
Other Titles: The generality and differences of the conceptual apparatus of the main forms of reform
Authors: Александрова, Вікторія Олександрівна
Хаустова, Ірина Євгеніївна
Keywords: реорганізація; реструктуризація; реинжиниринг; управління змінами; reorganization; restructuring; reengineering; change management
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Александрова В. О. Спільність і відмінності понятійного апарату основних форм реформування / В. О. Александрова, І. Є. Хаустова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 98-102.
Abstract: У статті розглянуті визначення реформування діяльності підприємства. Для того, щоб підвищити результативність діяльності підприємства необхідно активізувати його внутрішні можливості, істотно змінити стратегію і створити нову ефективну систему управління, іншими словами, потрібне реформування. Реформування є одним з найпоширеніших засобів фінансового оздоровлення не тільки у вітчизняному практиці, а й у світовій. Виділяють наступні основні форми реформування: реорганізація, реструктуризація і реинжиниринг. Попри те, що цьому питанню приділена велика кількість публікацій і наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців, досі ці поняття використовують як синоніми, що, без сумніву, є неправильним. У цій статті зроблена спроба формування точного понятійного апарату. А також автори в справжній роботі використовуючи дослідження теорій і концепцій ученных, які приділили цій проблемі свої наукові праці, а також систематизувавши практичний досвід спробують розділити дані поняття і сформулювати основні терміни. Керівник повинен розглядати різні варіанти розвитку підприємства, передбачити на ринку перспективу розвитку свого підприємства. Організації в силу своєї специфіки зобов'язані самостійно визначити і спрогнозувати свої цілі в довгостроковій перспективі. Серйозне значення в діяльності підприємств має реструктуризація. Реструктуризація - це структурна перебудова чого-небудь. Реструктуризація підприємства - це структурна зміна підприємства, зміна його системи, положення основних елементів, а також компонентів, які формують бізнес під впливом чинників навколишнього середовища. На наш погляд, реформування і реструктуризація підприємств є найважливішим компонентом збільшення конкурентоспроможності, оскільки дає можливість досягти необхідного рівня діяльності.
The article discusses the definition of reforming the enterprise. In order to increase the effectiveness of the enterprise, it is necessary to intensify its internal capabilities, significantly change the strategy and create a new effective management system, in other words, reform is necessary. Reform is one of the common means of financial recovery, not only in domestic practice, but also worldwide. The following main forms of reform are distinguished: reorganization, restructuring and reengineering. Despite the fact that a large number of publications and scientific studies of domestic and foreign experts have been given to this issue, these concepts are still used as synonyms, which, without a doubt, is incorrect. This article attempts to form an accurate conceptual framework. As well as the authors in this work, using research on theories and concepts of scientists who devoted their scientific work to this problem, as well as systematizing practical experience, they will try to separate this concept and fo rmulate the main terms. The leader must consider different options for the development of the enterprise, anticipate the development prospects of his enterprise on the market. Organizations, due to their specifics, are obliged to independently determine and predict their goals in the long term. The restructuring is of great importance in the activities of enterprises. Restructuring is the restructuring of something. Restructuring of an enterprise is a structural change in an enterprise, a change in its system, the position of fundamental elements, as well as components that form a business under the influence of environmental factors. In our opinion, the reform and restructuring of enterprises is an essential component of increasing co mpetitiveness, since it makes it possible to achieve the required level of activity.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3567-979X
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.98
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55020
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Aleksandrova_Spilnist.pdf381,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.