Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55022
Title: Current issues of leadership
Other Titles: Сучасні виклики лідерства
Authors: Antonova, Anastasiia Mykhailovna
Novik, Irina Alekseevna
Keywords: leader; management; theory of leadership; psychology of leadership; керівник; управління; теорія лідерства; психологія лідерства
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Antonova A. M. Current issues of leadership / A. M. Antonova, I. A. Novik // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 24-27.
Abstract: The article discusses the main historical views of scientists on the emergence of leadership. The differentiation, typologization and models of leadership perception are disclosed. The article is devoted to the consideration of the modern understanding of the phenomenon of leadership, the influence of history on understanding leadership and its role in the world, its relationship with management. The main focus of the article is on the study of the theoretical and practical foundations of human leadership in a company. Issues of leadership and their role in management are considered. The article discusses the role of a leader and manager, their similarities and differences, as well as the need of each for the effective existence of a company or group. The authors analyze the distinctive features of a leader and his behavior, the specifics of the presentation of the image of a leader, the path to becoming a leader, and why not everyone can be a leader. The place of a leader in the modern world is analyzed, the qualities necessary to be a leader. New requirements for modern management are highlighted, new features of a manager who can effectively combine the role of a demanding boss with the role of an inspirer, a visionary leader, such a leader that members of the organization are not forced to follow as subordinates, but as loyal followers and associates, are highlighted. The authors of the article substantiate the relevance of the leadership problem, the degree of its development in the scientific and educational literature. The essential features of leadership in management are revealed.
У статті розглянуті основні історичні погляди вчених на появу лідерства. Розкрито диференціації, типологизацию і моделі сприйняття лідерства. Стаття присвячена розгляду сучасного розуміння феномена лідерства, впливу історії на розуміння лідерства та його ролі в світі, його взаємозв'язку з менеджментом. Головну увагу в статті приділяється вивченню теоретичних і практичних основ лідерства людини в компанії. Розглянуто питання лідерства та їх роль в управлінні. У статті розглядаються роль лідера і менеджера, їх схожість і відмінності, а так само необхідність кожного для ефективного існування компанії або групи. Авторами аналізуються відмітні риси лідера і його поведінки, специфіка презентації образу лідера, шлях становлення лідером і чому не кожен може ним бути. Аналізується місце лідера в сучасному світі, якості необхідні для того щоб бути лідером. Висвітлено нові вимоги до сучасного управління, намічені нові риси того менеджера, який може ефективно поєднувати роль вимогливого начальника за участю натхненника, далекоглядного керівника, такого лідера, за яким члени організації слідують ніби вимушений, як підлеглі, а як вірні послідовники і соратники. Авторами статті обґрунтовується актуальність проблеми лідерства, ступінь її розробленості в науковій та навчальній літературі. Розкриваються сутнісні ознаки лідерства в менеджменті. Дається огляд сучасних досліджень, концепцій лідерства.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.24
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55022
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Antonova_Current.pdf563,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.