Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55028
Title: Методи управління дебіторською заборгованістю на промислових підприємствах
Other Titles: Methods for managing account receivables at industrial enterprises
Authors: Єфименко, Олександр Сергійович
Keywords: рефінансування; термін погашення; ризик-менеджмент; refinancing; repayment period; risk management
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Єфименко О. С. Методи управління дебіторською заборгованістю на промислових підприємствах / О. С. Єфименко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 19-23.
Abstract: У статті проаналізовано сутність і види дебіторської заборгованості. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як запобігання виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості. Такий метод включає в себе вчасне виявлення сумнівної дебіторської заборгованості, проведення інвентаризації заборгованостей, розробку списку сумнівних дебіторів. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як рефінансування дебіторської заборгованості. Це забезпечить прискорену конвертацію дебіторської заборгованості в грошові кошти. Така форма рефінансування дебіторської заборгованості як факторинг дозволить вкласти переважну частину дебіторської заборгованості, щодо надання покупцеві кредиту в короткі строки, скоротивши тим самим період фінансового та операційного циклу. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як метод аналізу, перевірки та контролю дебіторів, який полягає у поглибленому аналізі платоспроможності дебіторів, їх фінансового стану, здатності вчасно виплачувати свої борги незважаючи на вплив різних економічних факторів. Виявлено, що доцільно встановити певні стандарти оцінки дебіторів по різним критеріям. Виявлено, що для зменшення ризиків несплати боргів необхідно збільшувати кількість дебіторів. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як метод заохочування та покарання дебіторів. Доведено, що перевагами цього методу є стимулювання у вигляді знижок дебіторів які раніше встановлених термінів виплачують свої зобов’язання перед підприємствами, і покарання у вигляді санкцій (штрафи, пені, неустойки) дебіторів які порушили платіжну дисципліну. Проаналізовано зв'язок між дебіторською та кредиторською заборгованостями, який показав що збільшення дебіторської заборгованості може як негативним явищем так і запланованим. Запропоновано такий метод управління дебіторською заборгованістю як ризик -менеджмент. Впровадження і використання методів управління дебіторської заборгованості має контролюватися фінансовим менеджером.
The article analyzes the nature and types of receivables. A method for managing account receivables such as the prevention of doubtful and bad debts is recommended. This method includes the timely identification of doubtful receivables, an inventory of debt, and the develop ment of a list of doubtful debtors. A method for managing account receivables such as refinancing account receivables is recommended. This will ensure the accelerated conversion of account receivables into cash. This form of accounts receivable refinancing as factoring will allow investing most of the account receivables to provide the buyer with a loan in a short time, thereby reducing the period of the financial and operational cycle. It is recommended that such a method of managing account receivables as a method of analysis, verification and control of debtors, which consists in an in-depth analysis of the solvency of debtors, their financial condition, ability to timely pay their debts, despite the influence of various economic factors. It was revealed that it is advisable to establish certain standards for evaluating debtors according to various criteria. It was revealed that to reduce the risk of non-payment of debts, it is necessary to increase the number of debtors. A method for managing account receivables as a way of encouraging and punishing debtors is recommended. It is proved that the advantages of this method are the incentive in the form of discounts to debtors who preset deadlines to pay their obligations to enterprises, and the punishment in the form of sanctions (fines, penalties, forfeits) of debtors who violate payment discipline. The relationship between accounts receivable and accounts payable is analyzed, which showed that an increase in accounts receivable can be both a negative phenomenon and a planned one. A method of managing account receivables such as risk management is proposed. The implementation and use of account receivables management methods should be controlled by the financial manager.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.19
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55028
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Iefymenko_Metody.pdf468,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.