Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55041
Title: Менеджмент та результати організаційного розвитку
Other Titles: Management and results of organizational development
Authors: Лінькова, Олена Юріївна
Keywords: менеджмент підприємств; світові стандарти менеджменту; консалтинг; потенціал менеджменту; enterprise management; world standards of management; consulting; management potential
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Лінькова О. Ю. Менеджмент та результати організаційного розвитку / О. Ю. Лінькова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 45-48.
Abstract: В роботі проаналізовано виклики глобальної економіки до менеджменту: глобалізація, інтернаціоналізація, інформатизація, інтеграція, міграція, екологізація. Структуровано особливості світового менеджменту: постійне управління змінами (технології, менеджмент, цінності, потреби, культура, структура, ефективність, імідж, соціальна відповідальність); ініціювання змін бізнесом через оновлення товару (для протистояння світовій конкуренції). Виділено складові оцінки результатів організаційного розвитку: якість, терміни, кадровий потенціал та конкурентоспроможність. Класифіковано напрямки змін в Україні в зв’язку з європейською інтеграцією: соціально-економічна система; інтегративність менеджменту (розвиток професійних вимог); світові стандарти господарювання. Вивчено особливості сучасного вітчизняного менеджменту з метою підвищення його результатів: ігнорування потреб споживачів; неефективне конкурування, невміння ефективно співпрацювати на ринку; неповне використання можливостей нових технологічних прийомів; низький професійний рівень топ-менеджменту; слабкий розвиток корпоративної культури; проблеми структур управління; ігнорування менеджментом необхідності змін; упереджене ставлення до консалтингу. Систематизовані пріоритети розвитку менеджменту підприємств за основними стратегічними напрямками кадрового потенціалу та ринкової позиції: запровадження світових стандартів менеджменту; сучасні методи менеджменту; розвиток навичок менеджерів та персоналу. Що в свою чергу дозволить: прискорити розвиток конкурентоспроможного бізнесу; перейти від директивного менеджменту до консультативного; оптимізувати витрати менеджменту; ефективно управляти інноваціями на основі створення споживчої цінності товару; ефективно управляти мотивацією персоналу через формування корпоративної культури організації; забезпечити найвищий рівень соціальної відповідальності бізнесу на основі ціннісного управління. Зазначені питання для проведення подальших досліджень: організація заходів співпраці з конкурентами; посилення ефективності взаємодії функціональних підрозділів підприємства.
The paper analyzes the challenges of the global economy to management: globalization, internationalization, informatization, integration, migration, greening. The features of world management are structured: continuous change management (technology, management, values, needs, culture, structure, efficiency, image, social responsibility); initiating business changes through product updates (for conducting international competition). The components of evaluating the results of organizational development are highlighted: quality, timelines, staffing potential and competitiveness. The directions of changes in Ukraine are classified in connection with European integration: socio-economic system; integrative management (development of professional requirements); international business standards. The features of modern domestic management were studied with the aim of increasing its results: ignoring the needs of the consumer; inefficient competition; inability to effectively interact in the market; incomplete use of the capabilities of new technological priyoms; low professional level of top management; poor development of corporate culture; problems of governance structures; management ignoring the need for change; subjective attitude to consulting. The priorities for the develo pment of enterprise management in the main strategic areas of human resources and market position are systematized: the introduction of international management standards; modern management methods; developing the skills of managers and staff. Which in turn will allow: accelerate the development of a competitive business; move from directive management to consulting; optimize management costs; effectively manage innovation through the creation of consumer value of goods; effectively manage staff motivation through the formation of the corporate culture of the organization; ensure the highest level of business social responsibility based on value management. Issues of further research are indicated: organization of measures for cooperation with competitors; strengthening the effect iveness of the interaction of the functional units of the enterprise.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8971-6176
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.45
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55041
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Linkova_Menedzhment.pdf387,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.