Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55042
Title: Власний бізнес на хвилі сучасності
Other Titles: Own business in the wave of modernity
Authors: Літвиненко, Олександра Олександрівна
Літвиненко, Марія Владиславна
Мірошнік, Марія Володимирівна
Keywords: лендінг; тест реклама; високомаржинальний продукт; бізнес процес; landing; test advertising; high-margin product; business process
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Літвиненко О. О. Власний бізнес на хвилі сучасності / О. О. Літвиненко, М. В. Літвиненко, М. В. Мірошник // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 28-34.
Abstract: Висвітлено значимість розвитку Інтернету, що призвів до значних змін, як у реальному, так і в електронному бізнесі. Показано, що у низці регіонів світу Інтернет давно вже замінив телебачення, телефонію, пошту і навіть живе спілкування. І якщо модель існування суспільства і економічний стан людства різко не зміниться, то більшість виробничих та сервісних компаній просто припинять фізичне існування своїх front-офісів, перевівши їх у віртуальний світ. В ході дослідження суті та особливостей маркетингу в сучасному електронному бізнесі зроблено висновки, що сьогодні для компаній, що ведуть свою діяльність у Інтернет-просторі, присутність в соціальних медіа стала, по суті, обов'язковим елементом в маркетинговій діяльності. Зазначено, що кінцева мета соціальних мереж – стати не просто засобом соціальних комунікацій із суспільством, а площиною для досягнення бізнес-цілей, таких як формування потреби в послугах, генерація лідів і продажу на «фініші». В роботі розглянуто проект з підвищити ефективність підприємницької та маркетингової діяльності шляхом створення креативних продажів через Інтернет простір у сфері імпульсних покупок, поєднуючи послуги Digital агентства і дропшиппінгу. Показано, що для реалізації цього бачення необхідно прорахувати мінімальний набір чинників: аналіз конкурентного поля, аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз, сформувати бізнес-модель та ціннісну пропозицію, визначити етапи реалізації проекту та прорахувати доходи та витрати. Розроблено детальну схему реалізації бізнес процесів компанії, яка поєднує функціонал Digital агентства та дропшиппінгу. При розробці схеми реалізації бізнес процесів мінімізовано ризики, що властиві дропшиппінгу. Надано оцінку результативності маркетингової діяльності в соціальних мережах на прикладі продажу «дитячих шляпок з вушками».
The significance of the development of the Internet, which led to significant changes in both real and electronic business, is highlighted. It is shown that in a number of regions of the world, the Internet has long since replaced television, telephony, mail and even live communication. And if the model of the existence of society and the economic situation of mankind does not change dramatically, then most production and service companies will simply cease to physically exist in their front-offices, transferring them to the virtual world. In the course of the study of the essence and features of marketing in modern electronic business, it was concluded that today for companies operating in the Internet space, presence in social media has become, in fact, a mandatory element in marketing activities. It is noted that the ultimate goal of social networks is to become not just a means of social communication with society, but a plane for achieving business goals, such as creating needs for services, generating leads and selling at the «finish». The paper considers a business project with the aim of increasing the efficiency of entrepreneurial and marketing activities by creating creative sales via the Internet in the field of impulse purchases, combining the services of a Digital Agency and Dropshipping. It is shown that in order to realize this vision, it is necessary to calculate the minimum set of factors: analysis of the competitive field, analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats, form a business model and value proposition, determine the stages of the project and calculate revenues and expenses. A detailed scheme has been developed for the implementation of the company's business processes, which combines the functionality of a Digital Agency and Dropshipping. When developing a scheme for implementing business processes, the risks inherent in Dropshipping were minimized. Evaluated the effectiveness of marketing activities in social networks, the example of the sale of «children's hats with ears».
ORCID: orcid.org/0000-0002-7422-8302
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55042
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Litvynenko_Vlasnyi.pdf846,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.