Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55044
Title: Антикризова стратегія України подолання негативних економічних наслідків запровадження карантину
Other Titles: Anti-crisis strategy of Ukraine to overcome the negative economic consequences of quarantine
Authors: Майстро, Руслана Григорівна
Назаренко, Дарина Сергіївна
Keywords: державне регулювання економіки; антикризове управління; економіка; ризики; state regulation of economy; anti-crisis management; economy; risks
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Майстро Р. Г. Антикризова стратегія України подолання негативних економічних наслідків запровадження карантину / Р. Г. Майстро, Д. С. Назаренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 115-118.
Abstract: Визначено шляхи недопущення поглиблення економічної кризи та подолання негативних економічних наслідків в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу та запровадження карантину. В сучасних умовах економіки стратегічним напрямком впливу держави на економіку є застосування антикризового регулювання економіки. Антикризову економічну політику держави можна визначити як комплекс заходів організаційно правового, інституціонального, економічного характеру впливу, спрямованих на регулювання коливань економічної активності у суспільстві в періоди передкризового стану, стабілізацію та згладжування негативного впливу кризи, зменшення її руйнівних наслідків, а також вжиття превентивних заходів у періоди економічного зростання з метою запобігання перегріву економіки. Досліджено принципи державного антикризового управління. Проаналізовано експертні думки щодо кризової ситуації в економіці та які першочергові рішення уряду повинні бути прийняті для зменшення негативного впливу карантинних заходів. Визначено, що можливе припинення роботи з МВФ найбільшою нинішньою загрозою для української економіки та фінансової системи, бо без грошей МВФ, силами одного лише державного бюджету Україна не зможе виконати свої боргові зобов’язання, причому пік виплат за кредитами припадає на найближчі три роки. Корисною є така співпраця і з точки зору інвестиційної привабливості України. Інвестори та західні кредитори вважають за можливе працювати з країною, якщо їй довіряє Міжнародний валютний фонд. Досліджено та представлено невідкладні заходи щодо зниження ризиків, пов’язаних із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19, які було розроблено Національним інститутом стратегічних досліджень. Визначено можливості для активізації певних секторів економіки України в сучасних умовах. Визначено, що Україні необхідно інтенсивно розвивати внутрішній попит на продукцію українського виробництва, підтримувати реальний сектор економіки, не допускати дестабілізації на фінансовому та валютному ринках. Обгрунтовано тезу про те, що подолання кризи та подальший розвиток залежать від ефективності державного управління.
Ways to prevent the deepening economic crisis and overcome the negative economic consequences in Ukraine in connection with the coronavirus pandemic and the introduction of quarantine have been identified. In modern economic conditions, the strategic direction of the state's influence on the economy is the use of anti-crisis regulation of the economy. Anti-crisis economic policy of the state can be defined as a set of measures of organizational, legal, institutional, economic nature, aimed at regulating fluctuations in economic activity in society during the crisis, stabilizing and smoothing the negative impact of the crisis, reducing its destructive effects and taking preventive measures economic growth in order to prevent overheating of the economy. The principles of state anti-crisis management are studied. Expert opinions on the crisis situation in the economy and what priority decisions of the government should be taken to reduce the negative impact of quarantine measures are analyzed. It is determined that the termination of work with the IMF is the biggest current threat to the Ukrainian economy and financial system, because without IMF money, Ukraine will not be able to meet its debt obligations using the forces of the state budget only, and the peak of loan payments falls on the next three years. Such cooperation is also useful in terms of Ukraine's investment attractiveness. Investors and Western lenders consider it possible to work with the country if it is trusted by the International Monetary Fund. Urgent measures to reduce the risks associated with measures to prevent the spread of COVID-19, developed by the National Institute for Strategic Studies, have been investigated and presented. Opportunities for activation of certain sectors of the Ukrainian economy in modern conditions have been identified. It is determined that Ukraine needs to intensively develop domestic demand for Ukrainian products, support the real sector of the economy, prevent destabilization in the financial and foreign exchange markets. The thesis is substantiated that overcoming the crisis and further development depend on the efficiency of public administration.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3645-0279
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.115
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55044
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Maistro_Antykryzova.pdf373,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.