Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55079
Title: Формування механізму управління прибутком промислового підприємства
Other Titles: Formation of the profit management mechanism of the industrial enterprise
Authors: Мордовцев, Олександр Сергійович
Селецький, Дмитро Миколайович
Keywords: аналіз; оцінка; прогнозування; контроль; analysis; evaluation; forecasting; control
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мордовцев О. С. Формування механізму управління прибутком промислового підприємства / О. С. Мордовцев, Д. М. Селецький // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 13-18.
Abstract: У статті проаналізовано сутність ефективного управління прибутком промислового підприємства в умовах кризового стану української економіки. Виявлено, що для здійснення оперативного управління підприємством, в цілому, та прибутком, зокрема, управлінський персонал зобов’язаний розуміти сутність економічних явищ, які відбуваються в діяльності промислового підприємства та зміст економічних показників, які характеризують результативність діяльності. Визначено, що прибуток є основним джерелом розвитку підприємницької діяльності промислового підприємства. Проведено аналіз ocнoвних досліджень концептуальних основ сутності, виникнення, організації управлінням прибутком на промислових підприємствах. Розроблено універсальне визначення терміну «прибуток» та теоретико-методичні основи управління прибутком промислового підприємства. Доведено, що система управління прибутком повинна бути логічне пов’язана із загальною системою управління промисловим підприємством, тому що прийняття управлінських рішень у всіх сферах діяльності промислового підприємства прямо або опосередковано буде впливати на рівень прибутку, який надає нові можливості і джерела фінансування для розвитку підприємства, що дозволить збільшити не тільки доходи підприємства а і доходи його власників і працівників. Проаналізувати і чинники, що впливають на рівень прибутку промислового підприємства для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком. Сформовано універсальний та дієвий механізм управління прибутком промислового підприємства та доведено, що динамічний розвиток підприємства неможливий без практичного його використання. Таким чином, управління прибутком підприємства передбачає, в рамках сформованого механізму, використання ефективної інформаційної системи управління промисловим підприємством. Загальний висновок дослідження – управління розподілом і використанням прибутку підприємства повинно відповідати загальній стратегії розвитку промислового підприємства, сприяючи підвищенню його ринкової вартості, формуванню необхідних і достатніх обсягів інвестиційних та фінансових ресурсів з урахуванням інтересів власників і працівників промислового підприємства.
The article analyzes the essence of effective profit management of industrial enterprises in the crisis state of the Ukrainian economy. It is revealed that for implementation of operational management of the enterprise as a whole and profit, in particular, the administrative perso nnel is obliged to understand essence of the economic phenomena which occur in activity of the industrial enterprise and the maintenance of economic indicators which characterize efficiency of activity. It is defined that profit is the main source of development of business activity of the industrial enterprise. The analysis of basic researches of conceptual bases of essence, origin, the organization by management of profit at the industri al enterprises is carried out. A universal definition of the term "profit" and theoretical and methodological foundations of profit management of an industrial enterprise are developed. It is proved that the system of profit management should be logically connected with the General system of enterpr ise management, because management decisions in all spheres of activities of industrial enterprises, directly or indirectly, will influence the level of profit that provides new opportunities and funding sources for enterprise development, which will increase not only the enterprise income and the income of its owners and employees. Analyze and factors affecting the level of profit of the industrial enterprise to ensure a clear action of the profit management mechanism. The universal and effective mechanism of profit management of the industrial enterprise is formed and it is proved that dynamic development of the enterprise is impossible without its practical use. Thus, management of profit of the enterprise assumes, within the developed mechanism, use of effective information system of management of the industrial enterprise. The overall conclusion of the study – management of distribution and use of profits of the enterprise must match the overall development strategy of industrial enterprises, contributing to increase its market value, and creation of appropriate and sufficient investment and financial resources, taking into account the interests of owners and workers of industrial enterprises.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1653-5440
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55079
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Mordovtsev_Metodychnyi.pdf404,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.