Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55148
Title: Конкурентоспроможність і розвиток спектру освітніх послуг в Україні: психолого-педагогічний аспект
Other Titles: Competitive ability and development of educational services spectrum in Ukraine: pedagogycal-psychologycal aspect
Authors: Гарник, Людмила Петрівна
Данченко, Ірина Олексіївна
Снігурова, Ірина Іванівна
Вітковський, Юрій Петрович
АльХалавані, Хусамеддін Рамазанович
Шерстюк, Валерій Сергійович
Осінкін, Олександр Олександрович
Keywords: толерантність; соціально-культурний інтеграційний потенціал; освітній простір; якість освіти; виховання особистості; tolerance; socio-cultural integration potential; educational space; quality of education; upbringing of personality
Issue Date: 2021
Citation: Конкурентоспроможність і розвиток спектру освітніх послуг в Україні: психолого-педагогічний аспект / Л. П. Гарник [та ін.] // Перспективи та інновації науки. (Серія "Педагогіка". Серія "Психологія". Серія "Медицина") = Prospects and innovations of science (Series "Pedagogy". Series "Psychology". Series "Medicine"). – Електрон. текст. дані. – 2021. – № 3 (3). – С. 21-38. – URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/536/539, вільний (дата звернення 06.12.2021 р.).
Abstract: Статтю присвячено висвітленню ключових психолого-педагогічних і соціально-історичних факторів, що вплинули на поточний стан конкурентоспроможності й обсягів експорту освітніх послуг національними вишами, а також оцінці впливу національних реформ вищої освіти та причин падіння її престижу як серед потенційних вітчизняних, так й іноземних абітурієнтів. Також у статті наведено концептуальні засади розбудови толерантності в освітньому середовищі вишу як передумови соціальної інклюзії та інтернаціоналізації освітніх послуг, а також розвитку соціально- й культурно-інтеграційного потенціалу українських регіональних вищих освітніх закладів у рамках визначеного урядом України курсу освітніх реформ і пов'язаних з ними інституційних та організаційних трансформацій. Толерантність як організаційна цінність і чеснота освіченої особистості нівелює прояви інтолерантного ставлення до думки інших, невизнання унікальності й рівноцінності інших людей, несприйняття їх світогляду, а також неповагу до прав людини. Постійна міграція представників інших культур на територію нашої країни викликає в деяких співгромадян занепокоєння та страх перед можливим обмеженням їх "національної гідності". Відтінки цього побоювання різні: від індиферентності до агресії, від холодної байдужості до виявів ксенофобії (ненависті до представників іншої нації). З точки зору психології, такі прояви розглядаються як своєрідна гіперболізована захисна реакція на реальні або уявні загрози з боку представників інших культур та/або етнічних груп. Запропоновані психолого-педагогічні інструменти сприятимуть зниженню соціально-психологічної напруги в учасників освітнього процесу та серед широкого кола вітчизняних і міжнародних стейкхолдерів освітніх послуг.
Current article continues discussion on key psychological, pedagogical and socio-historical factors of impact on competitive ability and export opportunities of educational services provided by national higher education entities, as well as evaluation of impact of national reforms on higher education and reasons for its prestige decline among potential Ukrainian and foreign applicants. Article also represents some of conceptual principles of tolerance building inside educational environment of universities as precondition for social inclusion and internationalization of educational services, as well as development of social and cultural integrative potential of Ukrainian regional higher education institutions according to course of educational reforms and relevant to it transformations on institutional and organizational levels. Tolerance as an organizational value and virtue of educated person eliminates different kinds of manifestations correlated with intolerant attitude to opinion of others, non-recognition of uniqueness and equality of other people, rejection of their worldview, as well as disregard for human rights. Permanent migration of other cultures representatives to territory of our country causes some citizens to worry and fear about possible restriction of their "national dignity". The variation of this fear spectrum is different: from indifference to aggression, from cold indifference to manifestations of xenophobia (hatred of other nations). From psychological viewpoint such manifestations are considered as kind of hyperbolized protective reaction to real or imagined threats from members of other cultures and / or ethnic groups. Proposed psychological and pedagogical tools will help to reduce socio-psychological stress among participants of educational process and among wider range of national and international stakeholders of educational services.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0983-9323
orcid.org/0000-0003-0103-8142
orcid.org/0000-0002-9637-2428
orcid.org/0000-0001-5806-8671
orcid.org/0000-0002-2921-3013
orcid.org/0000-0002-1781-5009
orcid.org/0000-0002-6910-9886
DOI: doi.org/10.52058/2786-4952-2021-3(3)-21-38
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55148
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIN_PPM_2021_3_Harnyk_Konkurentospromozhnist.pdf592,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.