Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55163
Title: Стратегічний вектор розвитку системи бюджетування в державному секторі як інтеграція обліку, аналізу, оподаткування та контролю
Other Titles: The strategic vector of the budgeting system development in the public sector as integration of accounting, analysis, taxation and control
Authors: Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Keywords: система бюджетування; державний сектор; облік; аналіз; оподаткування; бюджетні установи; стратегія; інтеграція; budgeting system; public sector; accounting; analysis; taxation; control; integration; strategy; budget-fund entities
Issue Date: 2021
Publisher: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Citation: Колєсніченко А. С. Стратегічний вектор розвитку системи бюджетування в державному секторі як інтеграція обліку, аналізу, оподаткування та контролю / А. С. Колєсніченко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 58-64.
Abstract: В межах розв'язання завдань, сформованих у даному дослідженні, визначено, що побудова ефективної системи бюджетування залежить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як ключових елементів загального процесу управління суб'єкта господарювання. Це дозволило сформувати інтегровану компоненту системи бюджетування, яка складається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних операцій. На основі вивчення ключових проблем впровадження бюджетування установами державного сектору виділено контури "слабких місць", зокрема: документарна недосконалість, відсутність фокусу стратегічного прогнозування, рівень кадрового потенціалу, системний розлад, структурний розрив. Окремо зазначено проблемний аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково обґрунтованої методики організації бюджетування на підприємстві. Проведено детальний аналіз положень Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року з метою виділення акцентів, інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний інструментарій в галузі управління державними фінансами, а також окреслювати перспективи розвитку системи бюджетування. Обґрунтовано, що конвергенція інформаційно-аналітичного забезпечення та організаційно-методичного базису побудови господарських процесів в державному секторі в умовах розробки стратегічних орієнтирів розвитку системи бюджетування вимагає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та контролю. Подальша модернізація бухгалтерського обліку, розбудова інституціональних механізмів управління фінансами на державному і місцевому рівнях, інформатизація процесів виконання бюджетів сприятиме виведенню на якісно новий рівень розвитку системи середньо- та довгострокового бюджетного планування, а також забезпечення ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів.
Within the framework of the solution of the tasks set out in this study, the important role of the budgeting system in the process of management allows to identify it as one of the key elements of forming an information basis for management at the enterprise, since budgeting contributes to the transformation of strategic goals into current plans. It is determined that the construction of an effective budgeting system depends on integration of accounting, analysis and control as key elements of the general process of management of the business entity. This allowed to form an integrated component of the budgeting system, which consists of accounting, analytical, tax and control operations. On the basis of the study of key problems of implementation of budget implementation by institutions of the state sector the outlines of "weak places" are allocated, in particular: Documentary imperfection, lack of focus of strategic forecasting, level of personnel potential, system disorder, structural gap. Separately mentioned problem aspect, connected with provision of a single scientifically grounded method of organization of budgeting at the enterprise. The detailed analysis of the provisions of the Strategy of modernization of the system of accounting and financial reporting in the public sector for the period till 2025 was carried out with the purpose of allocation of the accents, integration of which allows to attract prognostic tools in the field of public finance management, as well as to outline the prospects of development of the system of budgeting. It is proved that the convergence of information and analytical support and organizational and methodological basis of economic processes in the public sector under the conditions of development of strategic guidelines of budgeting system development requires integration of accounting, analysis, taxation and control. Further modernization of accounting, development of institutional mechanisms of financial management at the state and local levels, information processing of budget execution processes will help to bring to a qualitatively new level of development system of mediumQ and longQterm budget planning, as well as ensuring effective control over target use of budgetary funds.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
DOI: doi.org/10.32702/2306 6806.2021.11.58
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55163
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ETD_2021_11_Koliesnichenko_Stratehichnyi_vektor.pdf908,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.