Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55187
Title: До проблеми методологічної некоректності принципу превалювання сутності над формою в сучасному бухгалтерському обліку в контексті реалій міжнародного бізнесу
Other Titles: To the problem of the methodological incorrectness of the substance over form principle in modern accounting in the international business context
Authors: Семенець, А. О.
Панфілов, О. Ю.
Кузькін, Є. Є.
Кузнецова, Світлана Олександрівна
Гладій, І. О.
Keywords: економіка; фінансова діяльність; міжнародні відносини; бухгалтерський облік; міжнародний бізнес; methodology; principle; substance; content; form; accounting; international business; international relations
Issue Date: 2021
Publisher: Університет банківської справи
Citation: До проблеми методологічної некоректності принципу превалювання сутності над формою в сучасному бухгалтерському обліку в контексті реалій міжнародного бізнесу / А. О. Семенець [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. = Financial and credit activity: problems of theory and practice : coll. of sci. works. – Харків : УБС, 2021. – Т. 5, № 40. – С. 145-155.
Abstract: Проаналізовано історичний процес і фактори, які сприяли становленню та розвиткові принципу превалювання сутності над формою у світовій і вітчизняній практиці ведення бухгалтерського обліку, його впливу на ведення бізнесу як в окремих країнах, так і в міжнародному бізнесі. Організація і ведення бухгалтерського обліку базується на сукупності принципів бухгалтерського обліку, які повинні забезпечити якісний облік фактів господарської діяльності і як наслідок перетворення цієї інформації у фінансову звітність, яка служить джерелом інформації для ухвалення управлінських рішень різними категоріями користувачів фінансової та економічної інформації, у тому числі суб’єктами міжнародного бізнесу. Одним із таких принципів виступає принцип превалювання сутності над формою. Досліджено філософську основу формулювання і застосування принципу превалювання сутності над формою. Доведено, що у формулюванні принципу превалювання сутності над формою здійснено поєднання несумісних в діалектичному плані понять. А саме сукупність внутрішніх, стійких і визначальних зв’язків, що відображають основні риси й тенденції розвитку об’єктів і процесів, у цьому разі бухгалтерського обліку і фінансової звітності в господарських операціях превалює над способом існування та вираження змісту, організації та структури бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Таке поєднання діалектично несумісних категорій може призводити до різних інтерпретацій сутності бухгалтерських записів і як наслідок змісту фінансової звітності. Розглянуто випадки застосування і використання принципу превалювання сутності над формою як у нормативних документах, так і у практиці бухгалтерського обліку. Проаналізовано основні переваги і недоліки застосування принципу превалювання сутності над формою в теорії і практиці бухгалтерського обліку під час ведення фінансово-господарської діяльності та міжнародного бізнесу. Дослідження показали, що застосування принципу превалювання сутності над формою підвищує суб’єктивізм в обліку і багато в чому визначається кваліфікацією бухгалтера, який приймає професійне судження і його морально-етичними якостями. Виявлено основні причини виникнення конфліктних ситуацій у разі застосування принципу превалювання сутності над формою та запропоновано шляхи подолання наявних протиріч, які виникають у процесі відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку між їхніми юридичним (документальним) оформленням та економічним змістом.
The article analyzes the historical process and factors contributing to the formation and development of the substance over form principle in both domestic and global accounting practice, its impact on doing business in specific countries and in international business. The organization and maintenance of accounting is based on a set of accounting principles that should ensure that economic events are properly accounted for and, as a result, converted into financial statements, which serve as a source of information for management decisions by various users of financial and economic information, international entities among them. Among these principles we can name the one of the substance over form. The philosophical basis for defining and applying the substance over form principle has been studied. It is discovered that the definition of the substance over form principle combines dialectically incompatible concepts. Namely, a set of internal, stable and defining links reflecting the main features and development trends of objects and processes (in this case, accounting and financial reporting in business transactions) prevails over the mode of existence and expression of meaning, organization and structure of accounting and financial statements. Such a combination of dialectically incompatible categories may lead to different interpretations of the substance of accounting records and, as a result, of the content of the financial statements. Cases of applying and using the substance over the form principle both in normative documents and in real-life accounting are considered. The main advantages and disadvantages of the application of the substance over form principle in the theory and practice of accounting while performing financial and economic activities and doing international business are analyzed. The research has shown that the application of the substance over form principle increases subjectivity in accounting and is largely determined by the qualifications of the accountant doing professional judgment and their moral and ethical qualities. The main causes of conflict situations while applying the substance over form principle are identified and ways to overcome the existing contradictions arising in the process of reflecting economic events in accounting between their legal (documentary) design and economic content are suggested.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2948-6238
orcid.org/0000-0002-8997-0120
orcid.org/0000-0002-6790-8238
orcid.org/0000-0002-1567-4791
orcid.org/0000-0001-9845-9706
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55187
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FKDPTP_2021_5_40_Semenets_Do_problemy.pdf334,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.