Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55258
Title: Державна політика розвитку циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики: концептуальні аспекти
Other Titles: State policy of circular economy development on the basis of reverse logistics: conceptual aspects
Authors: Шкуренко, Ольга Володимирівна
Keywords: наука; суспільство; інноваційне співробітництво; science; society; innovative cooperation
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шкуренко О. В. Державна політика розвитку циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики: концептуальні аспекти / О. В. Шкуренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 137-146.
Abstract: У статті проведено дослідження щодо формування концептуальних аспектів державної політики розвитку циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики. Обґрунтовано, що все світове співтовариство, знаходиться на початку кардинальних якісних змін, які формують глобальні виклики для майбутнього соціально-економічного розвитку за рахунок початку руху до нової парадигми реіндустріалізації та відновлення промисловості на якісно оновленій інноваційно-технологічній основі. Забезпечення стійкості економічного зростання національної економіки і суттєвий глобальний розвиток вимагають не тільки пошук галузевих і територіальних точок зростання, але і формування драйверів, які сприятимуть інноваційному інтегруванню всієї країни в світовий простір. З урахуванням недостатньої ефективності застосовуваних раніше підходів до стимулювання економічного зростання через активізацію точок зростання в короткостроковому і довгостроковому періодах найбільшу увагу слід приділити формуванню драйверів інноваційного співробітництва в умовах цифрової економіки на засадах реверсивної логістики. Доведено, що цивілізаційні тенденції розвитку та перехід до четвертої промислової революції традиційні напрями економічного зростання трансформуються і з'являються нові напрями економічного зростання, що підвищують економічну ефективність виробництва та створюють нові сфери економічної діяльності. Наслідком цих процесів є системні зміни, які проявляються у всіх сферах суспільного життя, мають значний вплив на економіку та бізнес, включаючи прийняття стратегічних та оперативних рішень. Запропоновано модель формування інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики. Розглянуто стан індикаторів інноваційного розвитку в Україні в порівнянні з іншими країнами світу. Показники індикаторів інноваційного розвитку України свідчать про те, що необхідно активно вступати в фазу інноваційного розвитку України для покращення свого статусу на міжнародній арені, а саме найголовніше, для покращення темпів розвитку національної економіки. Запропоновано концепцію управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництв в умовах циркулярної економіки, сутність якої полягає у систематизації та науковому обґрунтуванні оптимальних напрямів і пріоритетів інноваційного співробітництва, що є основою програмних результатів державної політики підтримки циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики для стійкого розвитку національної соціально -економічної системи.
The article conducts research on the formation of conceptual aspects of the state policy of circular economy development on the basis of reverse logistics. It is substantiated that the whole world community is at the beginning of cardinal qualitative changes, which form global challenges for future socio-economic development due to the beginning of the movement to a new paradigm of reindustrialization and industrial recovery on a qualitatively renewed innovation-technological basis. Ensuring the sustainability of economic growth of the national economy and significant global development require not only the search for sectoral and territorial growth points, but also the formation of drivers that will contribute to the innovative integration of the whole country into the world space. Given the insufficient effectiveness of previously used approaches to stimula te economic growth through the activation of growth points in the short and long term, the greatest attention should be paid to the formation of drivers of innovation cooperation in the digit al economy on the basis of reverse logistics. It is proved that the civilizational tendencies of development and the transition to the fourth industrial revolution traditional directions of economic growth are transformed and new directions of economic growth appear, which increase the economic efficiency of production and create new spheres of economic activity. The consequence of these processes is systemic changes that occur in all spheres of public life, have a significant impact on the economy and business, including strategic and operational decisions. The model of formation of innovative cooperation in the conditions of circular economy on the basis of reversible logistics is offered. The state of indicators of innovative development in Ukraine in comparison with other countries of the world is considered. Indicators of indicators of innovative development of Ukraine indicate that it is necessary to actively enter the phase of innovative devel opment of Ukraine to improve its status in the international arena, and most importantly, to improve the pace of development of the national economy. The concept of logistics management of innovation cooperation in a circular economy is proposed, the essence of which is to systematize and scientifically substantiate the optimal directions and priorities of innovation cooperation, which is the basis of program results of state policy to support circular economy on the basis of reversible national logistics for sustainable development.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.137
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55258
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Shkurenko_Derzhavna.pdf639,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.