Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55278
Назва: Управління режимом реактивної потужності
Інші назви: Reactive power control
Автори: Калінчик, Василь Прокопович
Побігайло, Віталій Анатолійович
Калінчик, Віталій Васильович
Скосирев, Віктор Георгійович
Ключові слова: перетікання реактивної енергії; зустрічне регулювання; статичні характеристики; reactive energy flow; counter regulation; static characteristics
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Управління режимом реактивної потужності / В. П. Калінчик [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 36-39.
Короткий огляд (реферат): В статті досліджуються методи управління режимами реактивної потужності. Показано, що забезпечення економічності передачі та розподілу електроенергії невіддільне від постановки та вирішення задач, пов’язаних із зниженням втрат електроенергії в мережах. Причому одним із найбільш ефективним способом зниження втрат електроенергії, а також підвищення її якості на затискачах електроприймачів є компенсація реактивної потужності, яка здійснюється за допомогою різних компенсуючих пристроїв. Показано, що управління режимом реактивної потужності здійснюється відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної енергії між електропередавальною організацією та її споживачами. Показано, що індикатором економічно вигідної величини рівня споживання реактивної енергії може бути сos φз, величина якого попередньо задається. Процедура управління режимом реактивної потужності містить два основних етапи: етап визначення величини можливого зниження поточного сos φ над заданим та етап визначення та реалізації управляючих впливів, направлених на ліквідацію можливого відхилення. Переважно кращою представляється орієнтація на ті методи, які ґрунтуються на дослідженні прогнозних оцінок, що складають вихідну інформацію для прийняття рішень по управлінню. За основу для оперативного прогнозування електричного навантаження доцільно використовувати адаптивні методи експоненціального згладжування. Управління режимом реактивної потужності здійснюється за допомогою компенсуючих установок. Показано, що управління режимами напруги в системі електропостачання суттєво впливає на режими споживання реактивної потужності. В зв’язку з цим доцільне комплексне вирішення проблеми управління режимом реактивної потужності як за рахунок управління компенсуючими установками, так і впливу на режими напруги системи електропостачання. В розрахунковій моделі реактивне навантаження розподільної мережі задається своїми статичними характеристиками, які можуть бути основою для регулювання реактивного навантаження. Для здійснення регулювання в центрах живлення електричних мереж передбачаються технічні засоби на основі змінення коефіцієнта трансформації або генерації реактивної потужності шляхом зустрічного регулювання напруги.
The article investigates the methods of control of reactive power modes. It is shown that ensuring the efficiency of electricity transmission and distribution is inseparable from setting and solving problems related to reducing electricity losses in networks. Moreover, one of the most effective ways to reduce electricity losses, as well as improve its quality at the terminals of electrical receivers is to compensate for react ive power, which is carried out using various compensating devices. It is shown that the control of the reactive power mode is carried out in accordance with the Methodology for calculating the fee for the flow of reactive energy between the power transmission organization and its consumers. It is shown that the indicator of economically advantageous value of the level of reactive energy consumption can be cos φз, the value of which is predetermined. The proced ure for controlling the reactive power mode contains two main stages: the stage of determining the magnitude of the possible reduc tion of the current cos φ above the set and the stage of determining and implementing control effects aimed at eliminating possible deviations. Prefera bly, it is preferable to focus on those methods that are based on the study of forecast estimates, which constitute the source information for management decisions. It is expedient to use adaptive methods of exponential smoothing as a basis for operative forecasting of electric loading. Reactive power mode is controlled by compensating units. It is shown that the control of voltage modes in the power supply system significantly affects the modes of reactive power consumption. In this regard, it is advisable to comprehensively solve the problem of reactive power control both by controlling the compensating units and the impact on the voltage regimes of the power supply system. In the calculation model, the reactive load of the distribution network is given by its static characteristics, which can be the basis for regulating the reactive load. To implement regulation in the power supply centers of electrical networks, technical means are provided on the basis of changing the transformation coefficient or generating reactive power by counter-voltage regulation.
DOI: doi.org/10.20998/2079-3944.2021.2.07
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55278
Розташовується у зібраннях:Вісник № 02. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2021_2_PUEMA_Kalinchyk_Upravlinnia.pdf719,88 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.