Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55316
Title: Нові підходи щодо застосування програмного забезпечення для підготовки фахівців спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" в НТУ "Дніпровська політехніка"
Other Titles: New approaches in implementing software to train specialists in specialism area 185 "Oil-and-Gas Engineering and Technologies" at Dnipro University of Technology
Authors: Коровяка, Є.
Білецький, Володимир Стефанович
Расцвєтаєв, В.
Калюжна, Т.
Яворська, В.
Keywords: програмне забезпечення; підготовка фахівців; нафтогазова інженерія; технології; training software; oil-and-gas engineering; technologies
Issue Date: 2021
Publisher: Журфонд
Citation: Нові підходи щодо застосування програмного забезпечення для підготовки фахівців спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" в НТУ "Дніпровська політехніка" / Є. Коровяка [та ін.] // Ukrainian mining forum – 2021 : papers of Intern. Sci. and Technic. Conf., November 4-5, 2021 = Український гірничий форум – 2021 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 4-5 листопада 2021 р. / Нац. техн. ун-т "Дніпр. політехніка". – Dnipro : Zhurfond, 2021. – С. 33-43.
Abstract: В галузі видобування вуглеводневих енергоносіїв, співпрацюючи на постійній основі з профільними Закладами вищої освіти (ЗВО), відповідні компанії України і світу намагаються постійно створювати та підтримувати необхідний резерв молодих висококваліфікованих кадрів, які вже завтра прийдуть на роботу в ці компанії, і від рівня їх підготовки будуть залежати конкретні результати діяльності. З огляду на реальність сьогоднішнього ринку праці, коли випускники ЗВО не здатні часто застосувати отримані знання на практиці та навчені на застарілих технологіях, не володіють сучасним професійним інструментарієм, ці профільні компанії намагаються робити все можливе для того, щоб змінити ситуацію, що склалася. Вони намагаються створювати умови для якісного навчання студентів, допомагаючи впроваджувати нові інноваційні технології в навчальний процес, ділячись своїми практичними знаннями і навичками, які в поєднанні з грамотною теоретичною підготовкою дозволяють студенту вийти зі стін ЗВО, підготовленим до реальних умов ведення бізнесу. В рамках своєї компетенції ці профільні компанії проводять велику роботу по зближенню освіти, науки і реального виробництва за допомогою активної декларації свої кадрових потреб, участі в розробці єдиних освітніх стандартів, надання студентам і викладачам можливості застосовувати найсучасніше програмне забезпечення для підвищення якості підготовки студентів, у тому числі спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології", зокрема в межах навчання у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка".
In the field of hydrocarbon energy production, cooperating on an ongoing basis with specialized Higher Education Institutions (HEIs), the relevant companies in Ukraine and the world are trying to constantly create and maintain the necessary reserve of young highly qualified personnel who will come to work in these companies tomorrow, and will depend on their level of training, specific results of activities. Taking into account the reality of today's labor market, when graduates of HEIs are not often able to apply the acquired knowledge in practice and are trained on outdated technologies, do not have modern professional tools, these specialized companies are trying to do their best to change the situation. They try to create conditions for high-quality teaching of students, helping to introduce new innovative technologies into the educational process, sharing their practical knowledge and skills, which, combined with competent theoretical training, allow the student to leave the walls of HEIs, prepared for the real conditions of doing business. Within their competence, these specialized companies carry out a lot of work to bring education, science and real production closer together by actively declaring their staffing needs, participating in the development of uniform educational standards, providing students and teachers with the opportunity to use modern software to improve the quality of student training, including specialties 185 "Oil and Gas Engineering and Technologies", in particular within the study at Dnipro University of Technology.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55316
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koroviaka_New_approaches_2021.pdf433,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.