Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55398
Title: Методичний підхід до формування трекшн-карти для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
Other Titles: Methodical approach is to forming of trekshn-map for enterprises that carry out foreign economic activity
Authors: Пушкар, Олександр Іванович
Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
Заіченко, Інна Максимівна
Рабаі, Абделалі
Keywords: трекшн-мітінг; стартапи; економіка; сегменти; канали продажів; traction map; traction meeting; customer development; startup; foreign economic activity; segments; sales channels
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Шейніна О. В.
Citation: Методичний підхід до формування трекшн-карти для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність / О. І. Пушкар [та ін.] // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2021. – № 3-4 (157-158). – С. 70-78.
Abstract: У статті обґрунтовані методичні рекомендації з побудови трекш-карти при виході підприємства на зовнішні ринки. Завдяки запропонованим рекомендаціям, підприємство може розставити пріоритети в процесі розвитку відносин з сегментами користувачів, що впливає на кінцевий результат. Узагальнені ключові підходи до розуміння сутності та способів розробки трекшн-карти. Трекшн-карта в загальному розумінні відображає прогрес бізнесу за його ключовими показниками. Відмінність побудови трекшн-карти від звичайного фінансового аналізу показників господарської діяльності відрізняється тим, що окрім вимірювання, методика передбачає глибокий причинно-наслідковий аналіз, розробку наочних матеріалів, що доповнюють аналіз коефіцієнтів. Розроблено методичні рекомендації з побудови трекшнкарти для підприємств, що здійснюють ЗЕД. Виділені основні етапи та розглянуто їх сутність Доведено, що побудова трекшн-карти відповідає сучасним запитам ринку, необхідна як для внутрішньо фірмового планування, так і для залучення коштів інвесторів.
In the articles reasonable methodical recommendations are from the construction of trekshn-map on leaving of enterprise to the foreign markets. Due to offer recommendations, an enterprise can place priorities in the process of development of relationships with the segments of users, that influences on end-point. The generalized key going is near understanding of essence and methods of development of trekshn-map. A trekshn-map in the general understanding represents business progress on his key indexes. The difference of construction of trekshn-map from the ordinary financial analysis of economic performance indicators differs in that except measuring, methodology envisages a deep причинно-наслідковий analysis, development of evident materials that complement the analysis of coefficients. Methodical recommendations are worked out from the construction of trekshn-map for enterprises that carry out ЗЕД. Distinguished basic stages and their essence is considered it is Well-proven that the construction of trekshn-map answers the modern queries of market, necessary as for the inwardly brandname planning.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3592-3684
orcid.org/0000-0003-2910-9280
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55398
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2021_3_4_Pushkar_Metodychnyi_pidkhid.pdf541,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.