Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55426
Title: Особливості управління ризиками в сучасних умовах
Other Titles: Features of risk management in modern conditions
Authors: Сітак, Ірина Леонідівна
Івахненко, Андрій Володимирович
Keywords: фактори ризику; міжнародний бізнес; risk factors; international business
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сітак І. Л. Особливості управління ризиками в сучасних умовах / І. Л. Сітак, А. В. Івахненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 125-128.
Abstract: Описана проблематика аналізу ризиків в сучасних умовах міжнародного бізнесу та її вплив на ефективність діяльності підприємства. Проаналізовано літературні джерела, що стосуються тематики дослідження. Виділена невирішена раніше частина проблеми. Сформульовано завдання, які повинний вирішувати процес управління ризиками на підприємстві. Управління ризиками визначено як сукупність заходів, інструментів і цілеспрямованих дій господарюючого суб'єкта, спрямованих на виявлення, прогнозування їх виникнення і зниження або виключення негативних наслідків від їх реалізації. На основі аналізу визначено мету та завдання управління ризиками, основні з котрих можна визначити як виявлення причин і основних факторів виникнення ризиків, цілеспрямований пошук прийомів і методів управління ризиком, організація роботи по зниженню ступеня ризику, оволодіння навичками отримання і збільшення доходу в невизначеній ситуації. В роботі охарактеризовано методи аналізу ризиків. Надано характеристику якісному та кількісному методам аналізу ризиків, вказано мету аналізу, завдання та механізми передбачення ризиків. Наведено послідовність та характеристику етапів управління ризиками. Обгрунтовано необхідність виділення етапу постризикового моніторингу, який передбачає вивчення результатів реалізації управлінських рішень та оцінку їх доцільності з позиції вже наявних результатів післядії ризику. Акцентовану увагу на проблемах та важливості створення бази ризиків, котра сприятиме формуванню навичок у персоналу щодо здатності інформування керівництва про загрозу, формуванню навичок у персоналу на досягнення результативності заходів контролю, тобто орієнтує на результат, надасть можливість підвищувати професійний рівень та стати експертами у відповідній галузі, відслідковувати динаміку управління ризиками (зниження, збільшення) для внутрішніх та зовнішніх користувачів та навчить швидкісному реагуванню на непередбачені обставини. Така база ризиків підприємства сприятиме розробці відповідних методів реагування на ризики, що дозволить обґрунтувати можливі стратегії мінімізації ризиків, а також управління ними та зниження наслідків від них.
The problems of risk analysis in modern conditions of international business and its impact on the efficiency of the enterprise are described. The literary sources related to the research topic are analyzed. The previously unresolved part of the problem is highlighted. The tasks that the risk management process at the enterprise should solve are formulated. Risk management is defined as a combination of measures, tools and targeted actions of an economic entity aimed at identifying, predicting their occurrence and reducing or eliminating negative consequences from their implementation. Based on the analysis, the goals and objectives of risk management are identified, the main of which can be defined as identifying the causes and main factors for the occurrence of risks, a targeted search for techniques and methods of risk management, organizing work to reduce the degree of risk, mastering the skills of generating and increasing income in an uncertain situation. The paper describes the methods o f risk analysis. Qualitative and quantitative methods of risk analysis are described, the purpose of the analysis, tasks and mechanisms for determining risks are indicated. The sequence and characteristics of the stages of risk management are given. The necessity of highlighting the stage of risk-based monitoring, which provides for the study of the results of the implementation of managerial decisions and an assessment of their appropriateness from the point of view of the existing results of the risk aftereffect, is substantiated. Attention is focused on the problems and the importance of creating a risk base that will contribu te to the formation of skills among the staff by the ability to inform management about the threat, the formation of skills among staff to achieve the effectiveness of control measures, that is, focuses on the result, allows to improve the professional level and become experts in the relevant field, monitor the dynamics of risk management (decrease, increase) for internal and external users and teach you how to quickly respond to unforeseen circumstances. The proposed risk base of the enterprise will contribute to the development of appropriate methods for responding to risks, will justify p ossible strategies to minimize risks, as well as manage them and reduce the consequences of the onset of risks.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1146-5730
orcid.org/0000-0002-4113-7789
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.125
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55426
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Sitak_Osoblyvosti.pdf384,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.